นิทรรศการ "จากตาเราสู่ใจเขา" (From My Eyes to Your Heart)

Event Details

นิทรรศการ "จากตาเราสู่ใจเขา" (From My Eyes to Your Heart)

Time: November 12, 2012 to November 18, 2012
Location: Terminal 21
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: https://www.facebook.com/Esca…
Event Type: art, exhibition, photography, photo
Latest Activity: Nov 6, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

12th - 18th November 2012 @Terminal 21, Asoke, Bangkok, Thailand

Description

Photography Exhibition for Blinds

"ESCAPE 2"

- From My Eyes to Your Heart -


[Date] 12th - 18th November 2012

[Venue] Terminal 21, G Floor, Asoke (BTS-Asoke Station or MRT-Sukhumvit Station), Bangkok, Thailand


Ad: https://www.youtube.com/watch?v=9Ar4p8JX5CA

Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=n-r6dAsIRq4


นิทรรศการภาพถ่ายจากตาเราสู่ใจเขา “From My Eyes to Your Heart”


แนวคิดของการจัดงาน

เป็นการจัดนิทรรศการภาพถ่ายสำหรับผู้พิการทางสายตาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยผสานศิลปะภาพถ่ายกับประติมากรรมปูนปั้นนูนต่ำเข้าด้วยกัน เพื่อให้คนทั่วไปและผู้พิการทางสายตาได้รับรู้ประสบการณ์ในแบบเดียวกัน ร่วมกัน เป็นการก้าวข้ามขีดจำกัดในด้านความสามารถในการรับรู้ของผู้พิการทางสายตา ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจกันของทุกคนในสังคม


จุดมุ่งหมายของการจัดงาน

กลุ่มเป้าหมายของการจัดงานมีสองกลุ่ม คือ กลุ่มคนทั่วไป และ กลุ่มผู้พิการทางสายตา โดยมีจุดมุ่งหมายหลัก คือ ส่งเสริมความเข้าใจกันของทุกคนในสังคม ให้เพื่อคนทั่วไปได้รับรู้ถึงขีดจำกัดของผู้พิการทางสายตา และเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้รับรู้ประสบการณ์ที่เดิมเคยถูกจำกัดว่าต้องรับรู้ผ่านการเห็นได้เท่านั้นผ่านศิลปะปูนปั้นนูนต่ำเหมือนจริง โดยรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว มอบให้แก่องค์กรการกุศลที่ทำงานเพื่อผู้พิการทางสายตา


คณะทำงาน

กลุ่มช่างภาพอิสระ Escape เป็นแกนหลักในการทำงาน โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร


ผลงานที่แสดงในนิทรรศการ

ภายในนิทรรศการได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้รับเกียรติจากอาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผลิน ศิลปินแห่งชาติสาขาประติมากรรม มาร่วมถ่ายทอดภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ภาพถ่ายของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นประติมากรรมปูน ปั้นนูนต่ำอันทรงคุณค่าเพ่ือจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้

ภาพถ่ายรวม 67 ภาพ และปูนปั้นนูนต่ำจำนวน 67 ชิ้นงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปั้นโดยศิลปินแห่งชาติ สาขาประติมากรรม อาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผลิน

2. ภาพถ่ายจากศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ยรรยง โอฬาระชิน ปั้นโดยศิลปินชั้นเยี่ยม สาขาประติมากรรม อาจารย์เข็มรัตน์ กองสุข

3. ภาพถ่ายจากศิลปินแห่งชาติ อาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ปั้นโดยศิลปินชั้นเยี่ยม สาขาประติมากรรม อาจารย์เข็มรัตน์ กองสุข

4. ภาพถ่ายจากศิลปินถ้วยรางวัลพระราชทาน ช่างภาพจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และช่างภาพอิสระ ปั้นโดยคณาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร


สถานที่และช่วงเวลาที่ใช้จัดแสดง

ห้างสรรพสินค้า Terminal 21 ระหว่างวันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2555

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "จากตาเราสู่ใจเขา" (From My Eyes to Your Heart) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service