นิทรรศการ "น้ำลดผุดไอเดีย" (FloodIdea)

Event Details

นิทรรศการ "น้ำลดผุดไอเดีย" (FloodIdea)

Time: June 13, 2012 to June 15, 2012
Location: Central World
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: https://www.facebook.com/FLoo…
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Jun 13, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

การจัดแสดงศิลปะนิพนธ์ ครั้งที่ 22 ของนักศึกษาคณะศิลปะและการออกแบบ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยรังสิต


เหตุการณ์น้ำท่วมในปี 2554 นับเป็นภัยพิบัติธรรมชาติที่ร้ายแรงครั้งใหญ่ที่สุดคร้ังหนึ่งของประเทศไทยมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นหนึ่งในสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุการณ์น้ำท่วม ที่ผ่านมาแต่เหตุการณ์ในครั้งนั้นได้สอนให้พวกเราเข้าใจว่าความร้ายแรงที่เจอก็เป็นเพียงเหตุการณ์อย่างหนึ่งที่เราต้องฟันผ่าไปให้ได้แต่สิ่งสําคัญคือความรู้ความสามารถและความสามัคคีของทกุคน ที่จะสามารถช่วยให้ลุล่วงไปได้ในทุกสถานการณ์

การจัดแสดงผลงานนักศึกษาในคร้ังนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความตั้งใจที่พวกเราได้เรียนรู้มาการทํางาน ภายใต้ความขาดแคลนสิ่งของในการทํางานภายใต้ความกดดันทางจิตใจแต่ในที่สุดก็ลุล่วงไปได้ด้วย ความสามัคคีของเรา และจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาจึง เป็นที่มาของแนวคิด “ น้ําลด ผุดไอเดีย ” ของ นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ รุ่นที่ 22 คณะศิลปะและการออกแบบ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "น้ำลดผุดไอเดีย" (FloodIdea) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service