นิทรรศการ "ของปลอม" (Fake-Work)

Event Details

นิทรรศการ "ของปลอม" (Fake-Work)

Time: June 19, 2014 to July 12, 2014
Location: Number 1 Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.number1gallery.com
Phone: 02 630 2523
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jun 8, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


นิทรรศการ : ของปลอม

ศิลปิน : ประวิทย์ ล้ําเจริญ

พิธีเปิด : พฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 18.00 น.

กิจกรรม : พบปะพุดคุยกับศิลปินและรับสูจิบัตร

ระยะเวลา : 19 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2557

สถานที่ : นัมเบอร์วันแกลอรี่ ชั้น 4 ห้อง 404 อาคาร

เดอะสีลมแกลเลอเรีย กรุงเทพฯ

นัมเบอร์วันแกลลอรี่ ยินดีนําเสนอนิทรรศการศิลปะ

ของปลอม โดย ประวิทย์ ล้ําเจริญ

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยและวิทยาการต่างๆ

อย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งอาจเรียกได้ว่าปัจจุบันเป็นยุคของ วัตถุดิบ

อันเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ผู้คนหลงใหลตามกระแสในค่านิยมแปลกใหม่

ปล่อยให้วัตถุนิยมครอบงําอยู่เหนือจิตใจโดยไม่รู้จบ ส่งผลให้พฤติกรรมของคนในสังคมหรือ

“รูปแบบการดําเนินชีวิต” ก็เปลี่ยนไปและมีแนวโน้มไปทางลบเพิ่มมากขึ้น

ขาดความเชื่อมั่นในสติ จริยธรรม ความอยากความต้องการกับความโลภมากก็เป็นใหญ่

โทสะกับโมหะก็เกิดกับตนเองจนหาทางออกไม่เจอ

จนอาจกล่าวได้ว่าโลกกําลังประสบวิกฤตการณ์ถาวรขึ้นอย่างน่าวิตก

ถึงแม้ว่ากระแสวัตถุนิยมจะมีบทบาทในชีวิตการดํารงอยู่ของมนุษย์

แต่ภายใต้จิตสํานึกและจิตวิญญาณของมนุษย์ย่อมมีความต้องการทางจิตใจที่

สงบสุข หากใช้สติปัญญาพิจารณาในการแก้ปัญหาต่างๆ

มาเป็นเครื่องนําทางจะทําให้มองเห็นหรือมีทางออกที่ถูกต้อง

เพราะความสุขโดยแท้ล้วนเกิดจากจิตวิญญาณที่สงบสุขเป็นที่ตั้งในการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

“ของ-ปลอม” เป็นผลงานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อถ่ายทอด สถานการณ์ ณ

ปัจจุบันโดยมีอํานาจของ มายาวัตถุ เป็นเครื่องชี้นําทางในการดําเนินชีวิต ผ่านผลงานทาง ทัศนศิลป์

(จิตรกรรม) ตามแนวความคิดและจินตนาการ

สําหรับนิทรรศการ ของปลอม ถือเป็นการแสดงเดี่ยวครั้งแรก

นับได้ว่าเป็นการแสดงงานเต็มรูปแบบที่ได้รวมรวมงานที่น่าสนใจของศิลปินเอง ประวิทย์

ล้ําเจริญ ศิลปินเกิดที่จังหวัดสุราษธานีจบการศึกษา จากปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง และปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

สาขาจิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ของปลอม" (Fake-Work) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service