นิทรรศการ "Experimental Video Art Exhibition"

Event Details

นิทรรศการ "Experimental Video Art Exhibition"

Time: July 18, 2014 to September 7, 2014
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630 - 8
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Jul 15, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Experimental Video Art Exhibition, Thai-European Friendship 2004-2014 (EVA project)
โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ อาจารย์คมสัน หนูเขียว
18 กรกฎาคม 2557 - 7 กันยายน 2557
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7
พิธีเปิดนิทรรศการในวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557
ภัณฑารักษ์ :
คมสัน หนูเขียว
พาสเคาร์ เฟนเดริก
ซาบีน่า มาร์ทะ

เพื่อเผยแพร่ลักษณะงานในแนววีดีโอ อาร์ต (Video Art) ในประเทศไทยโดยใช้เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมการคำนวณทางคอมพิวเตอร์
เป็นอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานออกมา ซึ่งกลุ่มสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในประเทศไทยมีน้อยในด้านนี้ การแสดงงานศิลปะวีดีโอ อาร์ต
ในครั้งนี้นั้น นับเป็นครั้งที่ 10 (2004-2014) ด้วยความตั้งใจของโครงการในการเผยแพร่ ลักษณะงานในแนววีดีโอ อาร์ตในประเทศไทย
โดยการจัดแสดงในสถานที่อุดมศึกษาทั้ง 9 สถาบัน เพื่อมุ่งหวังถึงเหล่านิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ได้เข้าใจ และยังได้ เผยแพร่ ต่อผู้อื่น
ทั้งผู้ที่เรียนศิลปะโดยตรงและผู้ที่เกี่ยวข้อง การแสดงนิทรรศการครั้งนี้ยังได้เชิญชวนศิลปินชาวยุโรป อาทิ เช่น ศิลปินจากออสเตรีย เยอรมนี
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฯลฯ ซึ่งตัวงานศิลปะของศิลปินเหล่านั้นได้ชี้ให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศอันเป็นการ
ร่วมงานระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศจากยุโรป อาทิ Academy of Fine Arts, Vienna, Austria, Academy
of Media Arts,Colonge,Germanyสาระและจุดประสงค์ของนิทรรศการนั้นมีความสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาและวิชาการของประเทศไทย
ที่ต้องการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรให้กว้างขวาง มิใช่เฉพาะนิสิตนักศึกษาเท่านั้น แต่รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปด้วย

อนึ่ง จากความร่วมมือระหว่างศิลปินไทยและศิลปินต่างชาติได้ประสบความสำเร็จด้วยดี ก็จะเป็นก้าวหนึ่งที่ไปสู่ความร่วมมือในระดับชาติมากขึ้น
ไม่เฉพาะระหว่างสถาบันการศึกษาในประเทศทั้ง 9 สถาบัน แต่เพิ่มการแสดงร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครซึ่งการแสดงในครั้งนี้นั้น
ถือว่าเป็นการร่วมมือกันมากขึ้นในลำดับต่อไป

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Experimental Video Art Exhibition" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service