All Events in Schemata Gallery‎ (1)

June 22Thursday

  • นิทรรศการ "Parallel"

    June 22, 2017 to July 22, 2017Schemata Gallery‎ (*) For English please scroll down "ภิรักษ์ อนุรักษ์เยาวชน ใช้ชีวิตในฐานะนักถ่ายภาพงานสถาปัตยกรรมมายาวนานตั้งแต่ปีค.ศ. 1997 จนถึงปัจจุบัน การได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเมืองและของโลก รวมถึงการเดินทางผ่า Organized by NEWS PORTFOLIOS*NET | Type: art, exhibition, photo, photography

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service