All Events in A CLAY GALLERY (1)

December 7Friday

  • นิทรรศการ “Act Twist“

    December 7, 2018 from 6pm to 7pm – A CLAY GALLERY หลายๆครั้งที่นิทรรศการของกลุ่มศิลปิน เกิดจากการรวมตัว ที่เริ่มต้นมาจากความชอบและจุดยืนที่ไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับนิทรรศการในครั้งนี้ ก็คงไม่ต่าง เพียงแค่เริ่มต้นของชื่อนิทรรศการ “ ACT TWIST “ อ่ Organized by NEWS PORTFOLIOS*NET | Type: art, exhibition

Popular Event Types

View All

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service