นิทรรศการ "อีสาน" (E-SAN)

Event Details

นิทรรศการ "อีสาน" (E-SAN)

Time: February 1, 2019 to February 24, 2019
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jan 20, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการอีสาน
วันที่ : 01 กุมภาพันธ์ - 24 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่: People’s Gallery ชั้น 2
พิธีเปิดนิทรรศการ: วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น.


ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่มีแรงบันดาลใจมาจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมชนบทซึ่งมีหลักปฏิสัมพันธ์กับความเชื่อ ความศรัทธา เกี่ยวกับจารีตประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ ที่สืบทอดกันมา โดยวัฒนธรรมแต่ละพื้นถิ่นอาจมีข้อปฏิบัติที่แตกต่างกันไป ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ล้วนมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งความเชื่อความศรัทธาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเปรียบเสมือนแสงสว่างนำ ทางและกระตุ้นให้ผู้คนในสังคมดำ รงวิถีชีวิตแบบพอเพียง เรียบง่าย พึ่งพาอาศัยกันตามคติการดำ เนินชีวิตในสังคมชนบทอีสานอย่างแนบแน่น กลมกลืน งดงามและสงบสุขอีกทั้งเป็นกุศโลบายและปลูกจิตสำ นึกให้เกิดความภาคภูมิใจในวิถีของชุมชน การดำ รงอยู่ของวัฒนธรรมสอดประสานเข้ากับชีวิตผู้คนได้เป็นอย่างดี

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "อีสาน" (E-SAN) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service