นิทรรศการ "Dynamic Convergences: Sociology and Art"

Event Details

นิทรรศการ "Dynamic Convergences: Sociology and Art"

Time: December 25, 2014 to February 7, 2015
Location: The Art Center - Chula
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.car.chula.ac.th/art
Phone: 02 218 2965
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Jan 4, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Dynamic Convergences: Sociology and Art

ศิลปิน: กฤช งามสม, กมลพร วงศ์เจริญชัย, ฉัตรชัย สุบรรณ, ประทีป สุธาทองไทย,

พิชชานันท์ สอนเย็น, ยุรี เกนสาคู, ยศวดี ครุฑกล่อม และวันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร

ภัณฑารักษ์: สืบแสง แสงวชิระภิบาล

ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แสดงงาน 25 ธันวาคม 2557 - 7 กุมภาพันธ์ 2558

วันที่พฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557

การบรรยายโดยศิลปินและภัณฑารักษ์ เวลา 17.00-18.30 น.

พิธีเปิดนิทรรศการ เวลา 18.45-20.30 น.

Dynamic Convergences: Sociology and Art นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยโดยความร่วมมือระหว่างหอศิลปวิทย-

นิทรรศน์ ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง และศูนย์โรตารี่เพื่อสันติภาพ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยครั้งนี้ เป็นการบรรจบกันของศาสตร์ทั้งสองระหว่างสังคมวิทยาและศิลปะ

ที่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมาตั้งแต่อดีต

โดยนําเสนอการตีความและการโต้ตอบของศิลปินทัศนศิลป์กับแนวความคิดสันติวิธี

ซึ่งศิลปินได้รับประสบการณ์จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) ในเดือนสิงหาคมที่ผ่าน

อะไรคือสันติวิธี? รูปแบบและแนวทางสันติวิธีเป็นอย่างไร?

คําถามเหล่านี้วนเวียนไปมาบ่อยครั้งในการพิจารณาการแสดงออกบนแนวทางสันติวิธี

นิทรรศการครั้งนี้เปิดโอกาสให้ศิลปินเข้ามาเรียนรู้และเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับนักสันติวิธี

เพื่อสืบค้นและแสวงหาหลักความคิดสันติวิธี ก่อนแปลงค่าประสบการณ์นั้นไปเป็นผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย อาทิ

จิตรกรรม ภาพถ่าย สื่อผสม วิดีโอ และโสตทัศน์ ฯลฯ

Dynamic Convergences เสนอความหลากหลายของมุมมองทางสันติวิธี ทั้งมิติทางสังคม ประวัติศาสตร์

วัฒนธรรม กระแสพฤติกรรมร่วมสมัย เพื่อกระตุ้นความเข้าใจการปราศจากความรุนแรงและสันติ

หรือสันติภาพและความขัดแย้ง ศิลปินทั้งแปดถ่ายทอดการจําลองปรากฏการณ์ต่างๆ บนพื้นฐานสันติวิธี

ทั้งนี้ผู้ชมจะมีส่วนร่วมในการตั้งคําถามและพิจารณาประเด็นสันติวิธี

นําไปสู่การความเป็นไปได้ในการปรับใช้กับสถานการณ์ต่างๆ

รูปแบบสันติวิธีมีอยู่มากมายหลากหลายวิธี นิทรรศการครั้งนี้จะพยายามนําเสนอแนวคิดและแนวทางใหม่ๆ

ในการพัฒนาสังคมควบคู่กับสันติวิธีในศตวรรษที่ 21 ในบริบทไทย

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Dynamic Convergences: Sociology and Art" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service