นิทรรศการ "Drift-for-rend"

Event Details

นิทรรศการ "Drift-for-rend"

Time: March 27, 2013 to April 7, 2013
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Mar 3, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ ศิลปะภายใต้การนิเทศ "Drift-for-rend"

วันที่ : 27 มีนาคม - 07 เมษายน 2556

สถานที่: ชั้น 1

โดย สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


นิทรรศการศิลปะภายใต้การนิเทศ "Drift-for-rend" เป็นนิทรรศการที่จัดขึ้นมาเพื่อแสดงผลงานศิลปะเฉพาะบุคคลของนิสิตชั้นปีที่ ๕ สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในรายวิชา ๒๗๓๖๔๕๕ การศึกษาภายใต้การนิเทศ (Supervised Study in Art Education) ซึ่งถือเป็นวิชาสำคัญที่นิสิตทุกคนต้องเรียนก่อนสำเร็จการศึกษา โดยนิสิตจะต้องประมวลทักษะความรู้และกระบวนการทางศิลปะในด้านต่างๆ ที่ตนเองมีความถนัดและมีความสนใจ จากนั้นจึงนำไปสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ โดยกระบวนการปฏิบัติงานทั้งหมดอยู่ภายใต้การนิเทศของคณาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ผลงานศิลปะเฉพาะบุคคลของนิสิตทุกคนมีความสมบูรณ์มากที่สุด

ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเฉพาะบุคคลของนิสิต ได้มีการกำหนดแนวคิดหลักร่วมกัน โดยผลจากการสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นจากคณะนิสิต ได้มีความเห็นตรงกันว่าจะเลือกใช้ประเด็นในเรื่องของ ความแตกต่าง (Difference) เป็นแนวคิดหลัก เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน และใช้ชื่อนิทรรศการว่า "drift-for-rend" ซึ่งมีความหมายสอดคล้องกับแนวคิดหลัก

เหตุเพราะว่า "drift-for-rend" แปลงมาจากคำว่า difference แปลว่าแตกต่าง ซึ่งเป็นTHEME การทำงานของรุ่น โดยแบ่งเป็น 3คำ 3ความหมาย ได้แก่ drift เบี่ยงเบนจากเส้นทาง, ผลักดัน for เพื่อ rend ฉีกออก ซึ่งโดยรวมแล้วหมายถึงการเปลี่ยนจากเส้นทางเดิมๆ ฉีกจากแนวเดิมๆ เพื่อหาอะไรใหม่ๆ นอกจากโครงการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะภายใต้การนิเทศ "drift-for-rend" จะเป็นการจัดแสดงผลงานศิลปะเฉพาะบุคคลของนิสิต และเป็นการสร้างความสุนทรียะให้แก่ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการแล้ว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการได้มีส่วนร่วมกับนิทรรศการ ทางคณะนิสิตจึงได้จัดกิจกรรมศิลปะ (Workshop) สำหรับผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการขึ้น ซึ่งจะเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางศิลปศึกษามาใช้ในการจัดกิจกรรม และเป็นการสร้างประสบการณ์จริงในการสร้างสรรค์งานศิลปะให้เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการอีกด้วย


ประโยชน์ที่นิสิตจะได้รับจากการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะภายใต้การนิเทศครั้งนี้ ได้แก่ เป็นการส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีให้แก่นิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาออกไปเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของชาติ เพราะนิสิตจะต้องฝึกการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ฝึกประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ ตลอดจนฝึกความรับผิดชอบในการทำงาน นอกจากนี้ยังต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดการทำงานที่มีความเป็นสากล ทำให้นิสิตมีทักษะและมีโลกทัศน์ที่กว้างมากขึ้น ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในข้อมูลที่หลากหลายกับผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ ซึ่งนิสิตสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคต และยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสุนทรียภาพให้แก่สังคม ทำให้สังคมเกิดความเข้าใจศิลปะ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Drift-for-rend" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service