นิทรรศการ "CROSS_STITCH : ข้าม_ตะเข็บ"

Event Details

นิทรรศการ "CROSS_STITCH : ข้าม_ตะเข็บ"

Time: August 2, 2013 to September 1, 2013
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Aug 2, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

CROSS_STITCH : ข้าม_ตะเข็บ นิทรรศการข้ามมุมมองเพื่อนำเสนอผลงานของศิลปินรุ่นใหม่

วันที่ : 02 สิงหาคม - 01 กันยายน 2556

สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

ดำเนินงานโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เปิดนิทรรศการ 1 สิงหาคม 2556 เวลา 18:30 น.

bacc exhibition

CROSS_STITCH : ข้าม_ตะเข็บ

นิทรรศการข้ามมุมมองเพื่อนำเสนอผลงานของศิลปินรุ่นใหม่

ส่วนหนึ่งของโครงการนำร่อง Y.A.N (young artist network) by BACC Exhibition Dept. CROSS_STITCH : ข้าม_ตะเข็บ คือนิทรรศการเชิงทดลองนำเสนอผลงานของศิลปินรุ่นเล็กผ่านมุมมองของศิลปินรุ่นกลางและรุ่นใหญ่เพื่อเปิดพื้นที่ ทางความคิดในการประเมินคุณค่าและการนำเสนอศิลปินรุ่นใหม่ ด้วยมุมมองจากศิลปินรุ่นก่อนหน้าที่มีผลงานส่งอิทธิพล ต่อศิลปินในยุคนี้ นิทรรศการ ‘CROSS_STITCH’ มีจุดประสงค์เพื่อสืบหาแนวทางในการขยายพื้นที่รองรับศิลปิน สำรวจ เครือข่ายทางศิลปะที่แผ่ขยายสู่สภาวะความเป็นจริงของสังคม ด้วยหลักของการมองเชิง multidiscipline ในนิทรรศการ ซึ่งใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาศิลปินรุ่นนี้ เพื่อส่งเสริมความหลากหลายในการค้นคว้า วิจัย ประยุกต์ใช้แนวคิด จากศาสตร์ต่างๆ ที่มีผลต่อการทำความเข้าใจในการสนับสนุนศิลปินและผลงานศิลปะที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย

สถานะของความเป็น ‘ศิลปินรุ่นใหม่’ มาพร้อมกับภาวะของการอยู่ ‘ระหว่าง’ ซึ่งหมายถึงระหว่างขั้นตอนของการเริ่มต้น สู่วุฒิภาวะของการได้เป็นศิลปินเต็มตัว แต่กว่าจะไปให้ถึงฝั่งฝัน คงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับสำหรับศิลปินรุ่นใหม่ในยุคนี้ ในขณะที่พวกเขาพัฒนาทักษะในการเชื่อมต่อ ซึมซับประเด็นอันหลากหลาย หลอมรวมกลายเป็นความคิดและ ผลงานสร้างสรรค์ แต่โครงสร้างในการประเมินคุณค่าศิลปิน และพื้นที่สนับสนุนให้ศิลปินมีบทบาทที่แท้จริงในสังคม ยังอยู่ในวงจำกัด ความเคลื่อนไหวสำคัญที่เกิดขึ้นของศิลปินรุ่นนี้ คือการออกตัวจากอาณาเขตเดิมสู่เครือข่ายใหม่ ที่พวกเขาสามารถเคลื่อนตัว แปรความหมายในอัตลักษณ์ของตัวตน แผ่ขยายนิยามของตนและศิลปะ

เมื่อกรอบความเคลื่อนไหวและการทำงานของศิลปินเริ่มแตกแขนงข้ามสู่ดินแดนอื่น ตรงนี้อาจเป็นจุดเพื่อตั้งคำถาม ถึงความเป็นไปได้อื่นๆ ในการประเมินคุณค่าของผลงานและตัวตนของศิลปินที่สามารถเดินสู่ขอบเขตที่มีความยืดหยุ่น และหลักการสนับสนุนที่สามารถกระจายตัวเพื่อรองรับศิลปินรุ่นใหม่ นิทรรศการ CROSS_STITCH : ข้าม_ตะเข็บ เป็นนิทรรศการเชิงทดลองที่สำรวจมุมของการมองอีกครั้ง ถึงวิธีการและเหตุผลในการสนับสนุนศิลปินช่วงเริ่มต้น ด้วยความหมายใหม่ตามยุคสมัย โดยการสำรวจนี้เป็นการศึกษาศิลปินรุ่นใหม่ที่คัดเลือกจาก มุมมองของศิลปินผู้เดินทาง ออกจากจุดเริ่ม สู่เส้นทางความเป็นศิลปินที่ได้รับการยอมรับ มุมมองของศิลปินรุ่นก่อนหน้า ที่มีต่อศิลปินในรุ่นเล็กนี้ จึงเป็นมุมมองที่ผ่านประสบการณ์ ความเข้าใจ และเป็นวิสัยทัศน์ ในการมองกลับไปยังอดีตของการเริ่มต้นสู่ความคิด ของอนาคตที่สามารถขยายทัศนะเกี่ยวกับผลงานและตัวตนของศิลปินรุ่นใหม่ในความหมายที่หลากหลาย

‘CROSS_STITCH’ แบบทดสอบการข้ามพรมแดนของการมองระหว่างรุ่น จึงมีความหมายเพื่อเย็บตะเข็บความคิด เชื่อมรอยต่อ สืบหาหนทางการสนับสนุนที่มีโครงสร้าง ‘เครือข่าย’ ของการรองรับ เป็นเสมือนงานฝีมือ มีความเป็นอินทรีย์วัตถุ และมีสัมผัสระหว่างความเป็นศิลปะกับศิลปะที่เป็นชีวิต ที่เป็นพลวัตยืดหยุ่นต่อความเปลี่ยนแปลง เอื้อต่อมุมมองที่หลากหลาย ทั้งนี้เพื่อนำเสนอสาระสำคัญที่เป็นความหมายของศิลปะ ที่เชื่อมไปกับสภาวะความเป็นจริงของศิลปินรุ่นใหม่ และสื่อสารให้เห็นถึงความเป็นศิลปะของยุคสมัยนี้อย่างแท้จริงต่อผู้ชมในวงกว้าง

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "CROSS_STITCH : ข้าม_ตะเข็บ" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service