นิทรรศการ “จึงมาหาความหมาย” (Conceived Truths)

Event Details

นิทรรศการ “จึงมาหาความหมาย” (Conceived Truths)

Time: September 28, 2011 to October 23, 2011
Location: Whitespace Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.whitesp-cegallery.…
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Sep 28, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


(*) For English please scroll down

“CONCEIVING TRUTH”
by Supawat Wattanapikowit
Opening: September 29, 2011 at 6-8 pm
Exhibition: September 22 – October 23, 2011
“จึงมาหาความหมาย”
วัตถุตางๆ ที่มีความเกี่ยวของ เชื่อมโยงกับศาสนายอมมีมายาคติเกิดขึ้นควบคูกันไปเสมอ เพราะมายาคติคือ
“การสื่อความหมายดวยคติความเชื่อทางวัฒนธรรม แตถูกกลบเกลื่อนใหเปนที่รับรูเสมือนวาเปนธรรมชาติ" 
ซึ่งนัยนี้รวมถึงการทํางานของมายาคติที่“เขาไปครอบงําความหมายเบื้องตนของสรรพสิ่ง ซึ่งเปนความหมาย
เชิงผัสสะและประโยชนใชสอย แลวทําใหมันสื่อความหมายใหมในอีกระดับหนึ่งซึ่งเปนความหมายเชิงคานิยม
และอุดมการณ”
การสรางสรรคในนัยของขาพเจาเปนการสะทอนวิธีคิดและมุมมองจากทฤษฎีสัญวิทยาและมายาคติซึ่งมีหลักการ
ที่เชื่อมโยงกัน  เปนศาสตรที่สามารถใชถอดความ-อานคาในสิ่งตางๆไดอยางลึกซึ้งเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่จะจําแนก
ระหวางคติความเชื่อที่เปนพุทธศาสตร (แกน-ธรรม) กับคติความเชื่อที่เปนไสยศาสตร (กระพี้-มายาคติ) ที่ฉาบเคลือบ
อยูบนองคพระพุทธรูปและไดบิดเบือนความหมายไปจากเนื้อความเดิมอันเปนจุดประสงคของการสรางพระพุทธรูป
ไปอยางมาก ความรูที่ไดนี้เปนการประยุกตนําเอาวิธีการศึกษามาจากทฤษฎีดังกลาว

WHITESPACE GALLERY OPENS INTERACTIVE ART 
EXHIBITION BY SUPAWAT WATTANAPIKOWIT
Whitespace Gallery is pleased to announce a solo exhibition of interactive art by 
Supawat Wattanapikowit. The exhibition will run from the 22ndof September to the 23rd of October, 2011. An opening reception will be held at Whitespace Gallery on Thursday, the 29th of October from 6 till 8 p.m.

Conceived Truths reflects Supawat’s focus on the distinction between the core
theologies and mythologies of Buddhism.  In his series of interactive artworks, Supawat 
questions the conflicting yet cohesive elements of Buddhism in the modern era. 
His amalgamation of mixed media artworks with motion sensors and programmed 
lighting give his commentary on the physical and the illusionary unique visual integrity


He argues for the importance of contemplating the differences between the principle 
truths and disinformation observed in beliefs across the globe.
Supawat Wattanapikowit was born in Bangkok in 1984. He studied at the College of Fine 
Arts in Ladkrabang before receiving his Bachelors and Masters degrees from Silpakorn 
University. Supawat currently lives and works in Nonthaburi.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “จึงมาหาความหมาย” (Conceived Truths) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service