นิทรรศการ “จินต-สสาร” (Back to Primitive)

Event Details

นิทรรศการ “จินต-สสาร” (Back to Primitive)

Time: March 9, 2012 to April 6, 2012
Location: Whitespace Gallery Bangkok
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.whitesp-cegallery.…
Phone: 02 252 2900
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Mar 28, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

"Back to Primitive" 
(Art & illustration Exhibition)

by Peerawayt Krasaesom

9 March – 6 April 2011

Whitespace Gallery Bangkok 

Opening reception on friday 9 March 2012

_____


(*) For English please scroll down


นิทรรศการ “จินต-สสาร”


พีรเวทย์ กระแสโสม ศิลปินหนุ่มเติบโตพร้อมจินตนาการเล็กๆจากหมู่บ้านเล็กๆในพื้นที่ชนบท จ. สุรินทร์ ที่ล้อมไปด้วยไปด้วยวิถีเรียบง่าย ธรรมชาติ และอิสระการใช้ชีวิต ก่อนที่จะย้ายมาอาศยั ในสังคม เมือง ซึ่งต้องมีระเบียบการใช้ชีวิตมากขึ้นและเต็มไปด้วยความเจริญ ศิลปินจึงผ่านการด้าเนนิ ชีวิตจาก สภาพแวดล้อมที่แตกตา่งซึ่งต้องปรับตัวจากสภาพความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลง จึงเกิดแรงขับดัน กระตุ้นสู่แนวคิดการท้างานศลิ ปะที่ว่า สิ่งมีชีวิตไม่วา่ จะเป็นมนุษย์ สัตว์ พืช หาก จ้าเป็นต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกตา่ งไปจากเดิม และเพี่อความอยู่รอด จ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง ทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ เพื่อให้ด้ารงชีวิตให้อยู่ได้ พร้อมทั้งการรักษาตัวตน


พื้นที่วา่งเปล่าไร้ชีวิตของแผ่นระนาบแผ่นหนึ่งทขี่้าพเจ้าได้ถา่ยทอดจินตนาการของ“สสาร”หรือ วัตถุตา่ งๆที่อยู่รอบตัวเรา เช่น อากาศ กา๊ ซ ดิน น้้า สิ่งของ มนุษย์ สัตว์ และพืชก็เป็นสสาร ทั้งหมดที่ได้ที่ถูก บรรจุไว้ในความทรงจ้าวัยเยาว์กับวิถีชวี ิตชนบทอิงธรรมชาติจนเข้าสู่สังคมเมืองในวัยผู้ใหญ่ ที่ซับซ้อนและต้องดิ้นรน, การดิ้นรนจึงเปรียบเสมือนกฎของสิ่งมีชีวิตมาหลายล้านปี ไม่ว่าสสารนนั้ จะเป็น มนุษย์ สัตว์ พืช หากจ้าเป็นต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกตา่งไปจากเดิมและเพี่อความอยู่รอดก็จ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยน ตัวเอง ทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ เพื่อให้ด้ารงชีวติ ให้อยู่ได้


นาย พีรเวทย์ กระแสโสม, มัธยมศึกษา โรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์, ปริญญาบัณฑิต ศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"Back to Primitive"


Peerawayt Krasaesom, a young artist who grows up with a small imagination from a small village in Surin province which is surrounded by the simple lifestyle with lots of freedom. There are much more decipline and civilized to live in the big city, an artist must adapt it's lifestyle. After living for so long, a force from underneath motivates you to become an artist. No matter if you are human or an animal, if you are living in a different environment, you must adapt yourself for surviving and healing yourself.


I try to relay my imagination of “matter” or the objects around us such as air water things human animals and plants. All of my memory since I was a child that I used to had countryside life and base on natural until go to capital in adult age that I have complicate life and struggle. Struggling is like rule of living thing for a long time when human, animals or plants must live in different environment form the past. So we must to adapt yourself in all of physical and biological for livelihood.


Peerawayt Krasaesom, Surawittayakarn School,Surin, Department of Art, Faculty of Education, Chulalongkorn University

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “จินต-สสาร” (Back to Primitive) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by PORTFOLIOS*NET on March 28, 2012 at 2:46am

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service