นิทรรศการ “ศิลปกรรมมหาบัณฑิต ครั้งที่ 7 ปี2556” (7th Master of Fine Arts Exhibition 2013)

Event Details

นิทรรศการ “ศิลปกรรมมหาบัณฑิต ครั้งที่ 7 ปี2556” (7th Master of Fine Arts Exhibition 2013)

Time: April 6, 2013 to April 28, 2013
Location: Jamjuree Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://jamjureeartgallery.blo…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Mar 3, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “ศิลปกรรมมหาบัณฑิต ครั้งที่ 7 ปี2556” ( 7th Master of Fine Arts Exhibition 2013)


ศิลปิน นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Master of Fine Arts Graduate Students Programme in Visual Arts

Faculty of Architecture , King Mongkut’s Institute of echnology Ladkrabang)

ลักษณะงาน จิตรกรรมและสื่อผสม

ระยะเวลาที่จัดแสดง 6 – 28 เมษายน 2556

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 3 - 4


แนวความคิด

หลักการและเหตุผล

การเรียนการสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ (Visual Arts) ของสาขาวิชาศิลปกรรม เปิดโอกาสกว้างอย่างไม่มีขีดจำกัด นักศึกษาสามารถแสดงออกในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ได้ในทุกรูปแบบโดยไม่จำกัดเทคนิค และวิธีการนำเสนอ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวนักศึกษาและสังคมภายนอก จึงจำเป็นที่จะต้องมีการนำผลงานเหล่านั้นรวบรวมมาจัดแสดงเพื่อเผยแพร่ความรู้ออกสู่สาธารณะชน สร้างประสบการณ์ตรงต่อนักศึกษา


รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 24 คน

1. นายมาตุภูมิ หมานนุ้ย

2. นายพิริยะ อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์

3. นายพิเชษฐ์ ชูพุ่ม

4. นายจามร นิ่มนาค

5. นายอภิรัฐ แก้วประทุม

6. นายพรหมพิริยา คงสถิตย์

7. นายกิตติพันธุ์ ชินวรรณโชติ

8. นายกิตติพงษ์ ชินวรรณโชติ

9. นายอลงกต ใจสงค์

10. นางสาวปานวาด วิไลภรณ์

11. นางสาวสุธาสินี อรัณยะปาล

12. นางสาวศิวพร พันธุ์ดี

13. นายสรา สุขการณ์

14. นายกอบบุญ ฉัตรไกรเสรี

15. นางสาวศุภมาส ทวีโชติภัทร์

16. นายธีระพงษ์ โพธิสาร

17. นางสาวเมทินี บุญวงค์

18. นางสาวปกฉัตร วรทรัพย์

19. นายกรวิวัฒน์ บุญศรี

20. นางสาวพีรภัทร์ โชคดำรงสุข

21. นายดนุพล ทองอินทร์

22. นางสาวกิตติยาภรณ์ ศรชัย

23. นายพีรเวทย์ กระแสโสม

24. นายคมกฤช งามเชื้อ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ศิลปกรรมมหาบัณฑิต ครั้งที่ 7 ปี2556” (7th Master of Fine Arts Exhibition 2013) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service