นิทรรศการ "ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 59"

Event Details

นิทรรศการ "ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 59"

Time: July 4, 2014 to July 27, 2014
Location: CMU art Center
City/Town: Chiang Mai, Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/CMUar…
Phone: 053 218 280, 053 944 833
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jun 16, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ระหว่างวันที่ : 04 – 27 กรกฎาคม 2557
สถานที่: ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 ด้านหน้า
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการจัดการแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติร่วมกับกรมศิลปากร ตั้งแต่ครั้งที่ 1 ปี 2492 โดย ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ปูชนียบุคคลในด้านศิลปะของชาติเป็นผู้ริเริ่มจัดขึ้น และได้นำมาแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ซึ่งตรงกับปี พ.ศ. 2505 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระ-เจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติเป็นครั้งแรกและในการแสดง ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ให้อัญเชิญเข้าร่วมเป็นครั้งแรก และพระราชทานภาพผลงานฝีพระหัตถ์ให้อัญเชิญเข้าร่วมแสดงด้วยทุกครั้ง และมหาวิทยาลัยก็ยังคงจัดการแสดงศิลปกรรมกรรมแห่งชาติร่วมกับกรมศิลปากรสืบ เนื่องจนกระทั่งถึงการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ปี 2506 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ย้ายสังกัดมาขึ้นอยู่กับทบวงมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้ดำเนินการจัดแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ตั้งแต่ ครั้งที่ 15 ปี 2507 แต่ยังคงมีการแสดงผลงานให้ประชาชนได้เช้าชม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ ในเดือนกันยายนของทุกปีแจนถึงปัจจุบัน นับเป็นครั้งที่ 59

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาตินับเป็นกิจกรรมที่สำคัญของประเทศ ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ของศิลปิน และเปิดโอกาสให้เหล่าศิลปินได้แสดงออกถึงศักยภาพในด้านศิลปะ-วัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อการสร้างอารยธรรมของไทยสืบไป อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ศิลปินได้ใช้แนวคิดที่เป็นอิสระของตนเอง ในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีลักษณะหลากหลาย เกิดการพัฒนาแนวทางการสร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัยที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งจะเห็นได้จากการก้าวกระโดดของผลงานที่ส่งประกวดในแต่ละปี ทำให้เราเล็งเห็นได้ว่าการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติเป็นโครงการหนึ่งที่ส่ง เสริมศิลปินให้ได้มีโอกาสแข่งขันกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมให้มีระดับสูง ถึงขั้นมาตรฐานทัดเทียมกับนานาชาติตลอดจนให้ประชาชนชาวไทยได้มีความรู้ความ เข้าใจและมีโอกาสชื่นชมความงดงามของศิลปกรรมร่วมสมัย

ผลงานที่นำมาแสดงเป็นผลงานที่ทางมหาวิทยาลัยได้ทำการเชิญชวนบุคคลทั่วไปให้ เข้าร่วมส่งผลงานโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความสามารถมาเป็นผู้คัดเลือกและตัดสินผลงาน เพื่อเลือกสรรผลงานที่มีคุณภาพสูงที่สุดในการประกวดในครั้งนั้นๆ ในปีนี้ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน จำนวน 9 ท่าน ได้แก่
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ชลูด นิ่มเสมอ กรรมการ
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดำ กรรมการ
3. อาจารย์ ถวัลย์ ดัชนี กรรมการ
4. ศาสตร์เมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน กรรมการ
5. ศาสตราจารย์ เดชา วราชุน กรรมการ
6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก กรรมการ
7. ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร รอดบุญ กรรมการ
9. รองศาสตราจารย์เข็มรัตน์ กองสุข กรรมการ

ในการนี้ได้เชิญชวนให้ศิลปินเข้าร่วมส่งผลงาน 4 ประเภท โดยสามารถส่งผลงานได้ประเภทละไม่เกิน 3 ชิ้น (ผลงานศิลปกรรมทุกประเภทต้องมีขนาด กว้าง ยาว สูง แต่ละด้านไม่เกิน ๒.๘๐ เมตร รวมกรอบและฐาน)
การจัดการแสดงครั้งนี้ได้เชิญชวนให้ศิลปินสัญชาติไทยจัดส่งผลงานศิลปกรรม เข้าร่วมประกวดและแสดง โดยแบ่งประเภทของผลงานศิลปกรรมเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อประสม โดยกำหนดรางวัลดังนี้
ประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง และเงินรางวัล 150,000 บาท
ประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน และเงินรางวัล 100,000 บาท
ประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง และเงินรางวัล 80,000 บาท

นอกจากนี้ยังมีรางวัลสนับสนุนของธนาคารกรุงไทย แบ่งเป็น 2 ประเภทรางวัล ดังนี้
รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 120,000 บาท
รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 80,000 บาท

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 59" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service