นิทรรศการ "การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 57"

Event Details

นิทรรศการ "การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่  57"

Time: October 2, 2011 to November 1, 2011
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Oct 17, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่  57

วัน : 1 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2554
สถานที่ : ห้องนิทรรศการ ชั้น 9
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยศิลปากร  และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

ผลงานที่นำมาจัดแสดงที่หอศิลปฯ มีมากกว่า 100 ชิ้น ได้แก่
-  ผลงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 8 ชิ้น
-  ผลงานร่วมแสดง ประเภทประติมากรรม 17 ชิ้น (ติดตั้งที่ลานด้านหน้าหอศิลปฯ 6 ชิ้น) และประเภทจิตรกรรมและสื่อผสม จำนวนกว่า 80 ชิ้น

นับเป็นระยะเวลา 62 ปี ของการจัดแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ โดยการริเริ่มของ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ปูชนียบุคคลในด้านศิลปะของชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2492 และมีการจัดแสดงต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปีนี้ถือเป็นการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 57 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศิลปินให้ได้มีโอกาสแข่งขันกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมให้มีระดับสูงถึงขั้นมาตรฐานทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ตลอดจนให้ประชาชนชาวไทยได้มีความรู้ความเข้าใจและมีโอกาสชื่นชมความงดงามของศิลปกรรมสมัยปัจจุบัน
      ประเภทจิตรกรรม
      - รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
            - รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน ได้แก่
       นายสุพร แก้วดา ผลงานชื่อ “การก่อรูปของสิ่งหนึ่งบนความเสื่อม สลายของอีกสิ่งหนึ่ง หมายเลข 3”
       นายอัฐพร นิมมาลัยแก้ว ผลงานชื่อ “มโนภาพแห่งทุกขสัจจะ หมายเลข 2”
      
      - รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง
       นายขจรเดช หนิ้วหยิ่น ผลงานชื่อ “ป่า(จิตรกรรมประดับกระจกหมายเลข 2)”
       นายประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์ ผลงานชื่อ “ทางรอดคือ สติปัญญา”
       นายวิวัฒน์ จินดาวงศ์ ผลงานชื่อ “วิถีชีวิตเกษตรกร หมายเลข 5”
       นายสิทธิโชค วิเชียร ผลงานชื่อ “ว่าวกับความผูกพัน หมายเลข 2”
      
ประเภทประติมากรรม
       - รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
      
       - รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน
       นายประสิทธิ์ วิชายะ ผลงานชื่อ “เรื่องเล่าจากดินแดนที่ราบสูง”
      
        รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง
       นายสุรศักดิ์ แสงโหน่ง ผลงานชื่อ “สุข พอเพียง หมายเลข 1”


ประเภทภาพพิมพ์
       - รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
      
      - รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน
       นางสาวกมลพันธุ์ โชติวิชัย ผลงานชื่อ “Self”
      - รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง
       นายชัชวาลย์ วรรณโพธิ์ ผลงานชื่อ “แสงประทีบ เงากระทบ ภาพสะท้อน หมายเลข 9”
       นางสาวพัดชา แก้วทองตาล ผลงานชื่อ “เมื่อสายน้ำไม่หยุดนิ่ง”


ประเภทสื่อประสม
       - รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
      
       - รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน
       นางสาวชลพรรษ แก้วใหม่ ผลงานชื่อ “Form of Imagination from Nature”
       นางสาวนิสา ศิริแส ผลงานชื่อ “ทวารกาย”
      - รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง
       นายประเสริฐ ยอดแก้ว ผลงานชื่อ “สู่สุขาวดี”
       นางสาววทันยา ศิริวรรณ ผลงานชื่อ “แม่เตาไฟ”
      
 ซึ่งผลงานทั้งหมดได้รับจัดแสดงในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 57 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 8-28 กันยายน 2554  ต่อด้วยการแสดงสัญจรในส่วนภูมิภาคอีก 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น มหาสารคาม สงขลา และปัตตานี

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 57" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (2)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service