นิทรรศการวิถีคนเมือง จิตรกรรมล้านนา โดยพงษ์พรรณ เรือนนันชัย

Event Details

นิทรรศการวิถีคนเมือง จิตรกรรมล้านนา โดยพงษ์พรรณ เรือนนันชัย

Time: November 13, 2010 to December 31, 2010
Location: หอศิลป์ลำปาง
Street: 256 ถนนตลาดเก่า ตำบลสวนดอก
City/Town: Lumpang, Thailand
Phone: 0-5423-0651
Event Type: art, painting, exhibition
Latest Activity: Nov 16, 2010

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Descriptionนิทรรศการวิถีคนเมือง จิตรกรรมล้านนา
เวลา | ศ. 13.00 – 18.00 น. และ ส. – อา. 13.00 – 21.00
น.

กรุณาแจ้งการเข้าร่วมกิจกรรมที่ โทร: 0-5423-0651
หรือ โทรสาร 0-5421-8394 (อ. – อา. 13.00 – 17.00)

นิทรรศการวิถีคนเมือง จิตรกรรมล้านนา โดยพงษ์พรรณ เรือนนันชัย
เวลา 13 พ.ย. – 31 ธ.ค. 2553 | ศ. 13.00 – 18.00 น. และ ส. – อา. 13.00 – 21.00 น.
สถานที่ ณ หอศิลป์ลำปาง
กรุณาแจ้งการเข้าร่วมกิจกรรมที่ โทร: 0-5423-0651 หรือ โทรสาร 0-5421-8394 (อ. – อา. 13.00 – 17.00)

วิถีคนเมือง

ล้านนาเป็นดินแดนที่มีเอกลักษณ์ งดงามตามแบบเฉพาะตัวซึ่งมีวิถีชีวิตอันเรียบง่าย อบอุ่น ผูกพันอยู่กับพระพุทธศาสนา จึงก่อให้เกิดศิลปะวัฒนธรรม และประเพณีอันหลากหลาย ข้าพเจ้าเกิดและเติบโตขึ้นมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมเหล่านี้ จึงถูกหล่อหลอมให้เกิดความรัก หวงแหน และศรัทธาในศิลปะวัฒนธรรมล้านนา อันเป็นที่รักของข้าพเจ้า และเป็นพลังขับเคลื่อน ให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ออกมา ข้าพเจ้าได้นำเสนอความหลากหลายในวิถีชีวิตของคนล้านนา อันอุดมไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมที่งดงาม และมุ่งหวังว่าผลงานชุดนี้จะมีส่วนร่วมอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ วัฒนธรรมอันดีงามนี้ให้คงอยู่สำหรับคนรุ่นต่อๆ ไป

Lanna is a beautiful land with a distinct and unique character ; a simple lifestyle of warm relations with Buddhism at its heart which combined to give rise to a beautiful culture , rich in art and traditions.

I was born and grew up in just such and environment which developed in me a love and appreciation of Lanna art, traditions and lifestyles.

I present in my work the wonderful variety of Lanna culture and it is my sincere hope that it will inspire, in those that view my work, a desire to explore this Lanna heritage and help preserve and develop it – as it is a living culture – for future generations to enjoy.


เกี่ยวกับศิลปิน
ตัวอย่างภาพผลงานจิตรกรรมล้านนา / Sample of Painting

Source: www.tcdcconnect.com

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการวิถีคนเมือง จิตรกรรมล้านนา โดยพงษ์พรรณ เรือนนันชัย to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service