นิทรรศการ "นิทานธรรม"

Event Details

นิทรรศการ "นิทานธรรม"

Time: January 5, 2019 to January 31, 2019
Location: Yuyuan Art Gallery
City/Town: Bangkok
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Dec 31, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการเดี่ยว ชุด นิทานธรรม
โดย นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส
5 - 31 มกราคม 2562
Yuyuan Art Gallery ณ ล้ง1919
ขอเชิญร่วมเปิดงานวันอาทิตย์ที่
6 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น.

Solo Art Exhibition by
Nirochi Nunotee
Yuyuan Art Gallery
@ Lhong 1919
5 - 31 January 2019
Openning on Sunday
6 January 2019 5 pm.

------------------------------------------------------------------

แนวความคิดผลงาน ชุด นิทานธรรม

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยแนวไทย ชุด นิทานธรรม
เป็นผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรมลักษณะไทยที่ได้รับแรงบันดาลใจ
มาจากความผูกพัน ความประทับใจอันเกิดจากสภาพวิถีชีวิตที่อุดม
ด้วยสุนทรีภาพ คุณค่าของความงามทางอุดมคติแบบไทย โดยเฉพาะ
ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในศาสนสถาน อันเป็นความงามของรูป
และรสทางศิลปะโบราณที่สืบทอดมา เป็นความงามอันบริสุทธิ์
ผ่านสีและเส้นสายอันอ้อนช้อย ละเมียดละไม ถ่ายทอดเนื้อหาทาง
พุทธธรรมปลูกเพาะความดีให้แก่พุทธศาสนิกชนมาแต่ก่อนกาล
การสร้างสรรค์ผลงานชุด นิทานธรรมนี้ ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงาน
ที่สะท้อนเนื้อหาทางธรรมผ่านเทคนิคและวิธีการตามอย่างช่างเขียน
แบบประเพณีของไทย นัยหนึ่งเพื่อการทดลอง ค้นคว้า และสืบสาน
องค์ความรู้ของช่างไทยในอดีตให้สืบต่อไปยังคนรุ่นหลัง อีกนัยหนึ่ง
การทำงานยังเป็นการต่อยอดการสร้างสรรค์งานเฉพาะตนของข้าพเจ้าเอง


ผลงานชุด นิทานธรรม นี้ถูกกลั่นกรองออกมาจากใจอันบริสุทธิ์ของศิลปิน
มิใช่เพียงการเขียนภาพด้วยทักษะ ความชำนาญเท่านั้น แต่ทุกเทคนิค
ทุกขั้นตอน หล่อหลอมรวบรวมสมาธิและจิตวิญญาณของศิลปิน ผลักดัน
ให้ปรากฏภาพผลงานศิลปะที่แสดงถึงธรรมชาติและจิตวิญญาณอันงดงาม
จากธาตุแท้ของศิลปิน อันความงามนี้ สามารถโน้มนำจิตวิญญาณของมนุษย์
ให้พัฒนาเป็นผู้มีใจสูงขึ้นได้ เฉกเช่นเดียวกับงานจิตรกรรมของบรรพศิลปิน
ไทย ด้วยเนื้อหาที่มิได้เป็นเพียงภาพสะท้อนเรื่องราวทางธรรม แต่เป็นการ
แสดงบรรยากาศของความเชื่อ ความศรัทธาในพระศาสนาที่ครอบคลุมวิถี
การดำรงชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม หลอมรวมเป็นรูปลักษณ์ของความดี
ความงามและความจริงที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ด้วยมุมมอง ทัศนคติของ
ข้าพเจ้า ส่งต่อความคิด การตีความ ถ่ายทอดออกมาเป็นงานจิตรกรรม
ร่วมสมัยแนวไทยในยุคสมัยปัจจุบัน

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "นิทานธรรม" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service