นิทรรศการ "แสงสุวรรณภูมิ : สู่วัฒนธรรมอาเซียน"

Event Details

นิทรรศการ "แสงสุวรรณภูมิ : สู่วัฒนธรรมอาเซียน"

Time: April 28, 2015 to June 15, 2015
Location: Rajdumnern Contemporary Art Center
City/Town: Bangkok, Thailand
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: May 5, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กำหนดจัดนิทรรศการศิลปกรรม “แสงสุวรรณภูมิ สู่วัฒนธรรม อาเซียน” โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาของศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ และศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ พร้อมเป็นการขยายแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ ดึงดูดนักท่องเที่ยวงานศิลป์มุ่งหวังเพิ่มรายได้เข้าประเทศมากขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาลในการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ เปิดเผยว่า นิทรรศการ “แสงสุวรรณภูมิ สู่วัฒนธรรมอาเซียน” นี้ เป็นผลงานศิลปกรรมที่ถ่ายทอดประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของงานศิลปะที่มาจากความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนา ภูมิปัญญาและอุดมติ ของประเทศในภูมิภาคสุวรรณภูมิ ที่ถือเป็นงานนิทรรศการศิลปะครั้งแรกของโลก ที่เชื่อมโยงและถ่ายทอดการเดินทางของพระพุทธศาสนาและศาสนาต่างๆ ที่เจริญรุ่งเรืองในดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ที่เรียกว่า “สุวรรณภูมิ” จากอดีตสู่ปัจจุบัน ที่สำคัญเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของอารยธรรมในดินแดนสุวรรณภูมิและเพื่อให้คนไทยภาคภูมิใจ ร่วมกันฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

ผลงานศิลปะที่นำมาจัดแสดง อาทิ ภาพพิมพ์ ผลงานลายเส้นและสีน้ำ ผลงานจิตรกรรม ที่นำเสนอมิติด้านศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ใน ๑๐ ประเทศอาเซียน รวมกว่า ๒๐๐ ภาพ และโมเดลศาสนสถานที่สำคัญของประเทศไทย รวมถึงภาพถ่ายของวัด ศาสนสถาน และสถาปัตยกรรมของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน กว่า ๘๐ ภาพ ที่เป็นผลงานจากการสร้างสรรค์ของศิลปินแห่งชาติ และศิลปินรับเชิญ

*โดยในวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดนิทรรศการ และทอดพระเนตรฯ

สวธ.จึงขอเรียนเชิญประชาชนทั่วไป และผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะ ร่วมชมและศึกษาประวัติศาสตร์งานศิลปะของดินแดนสุวรรณภูมิ ได้ในระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน ถึง ๑๕ มิถุนายน ศกนี้ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐-๑๙.๐๐ น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินกลาง ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "แสงสุวรรณภูมิ : สู่วัฒนธรรมอาเซียน" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service