นิทรรศการ “นับเท้า นับทาง”

Event Details

นิทรรศการ “นับเท้า นับทาง”

Time: January 2, 2015 to February 5, 2015
Location: The Queen’s Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Phone: 02 281 5360-1
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Latest Activity: Jan 21, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

เมื่อภาพถ่ายและบทกวีมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างไม่ต้องสงสัย โครงการ “นับเท้า นับทาง” ซึ่งจัดขึ้นโดย

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ และแก้วเก้า พงษ์ไพบูลย์

จึงเกิดขึ้นเป็นนิทรรศการศิลปะคัดสรรเรื่องราวชีวิตของผู้สูงวัยในครอบครัวที่ถูกทอดทิ้งให้ว้าเหว่และเดียวดาย

เพื่อถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกของผู้ชรา ผ่านศิลปะการถ่ายภาพด้วยมุมมองเชิงสุนทรียะนําเสนอร่วมกับบทกวีนิพนธ์ที่กลั่นกรองและหลอมรวมจากจิตวิญญาณ รวมผลงานจํานวนกว่า

100 ชิ้น โดยนิทรรศการจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 2 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

นิทรรศการ “นับเท้า นับทาง”

เป็นนิทรรศการศิลปะคัดสรรที่ปรารถนาจะสร้างสายใยระหว่างวัยกับวัย และหัวใจกับหัวใจ ให้เกิดขึ้นในคนทุกคน

ศิลปินของนิทรรศการครั้งนี้ตระเวนไปเยี่ยมเยือนบ้านพักคนชราทั่วทุกภาค บันทึกภาพแห่งชีวิต ความคิด และความรู้สึกของผู้ชรา

ผู้เสมือนเป็นพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ของพวกเราทุกคน เพื่อหวังให้เกิดความรักความเข้าใจต่อผู้ที่อยู่ในวัยชรา

เพราะตราบใดที่ ลมหายใจยังอยู่ เราทุกคนต่างปรารถนาความรักความใยดีจากลูกหลาน

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และแก้วเก้า พงษ์ไพบูลย์ ได้ริเริ่มโครงการ “นับเท้า นับทาง” ขึ้น

โดยได้เชิญศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยอีกหลายท่านเข้าร่วมแสดงผลงานภายใต้แนวคิดเดียวกัน ได้แก่ ทวี รัชนีกร, กมล

ทัศนาญชลี, แนบ โสตถิพันธุ์, อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ, ศรีวรรณ

เจนหัตถการกิจ,ประคองกูล พงษ์ไพบูลย์, วินัย ปราบริปู, วสันต์

สิทธิเขตต์, สมภพ บุตราช, เริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล,เอกชัย

ลวดสูงเนิน, วรวิทย์ แก้วศรีนวม, หงษ์จร เสน่ห์งามเจริญ, ไพโรจน์

วังบอน, ทรงไชย บัวชุม,พรรษา พุทธรักษา, ธีรดนัย ณ ป้อมเพชร

ซึ่งผลงานประกอบด้วยภาพถ่าย ภาพเขียน ประติมากรรม บทกวี รวมกว่า 100 ชิ้น

นอกจากการจัดนิทรรศการแล้ว ยังมีบทบันทึกความทรงจําผ่านหนังสือภาพชื่อ “นับเท้า นับทาง” รวบรวมภาพถ่ายจากการเดินทางไปเยือนเรือนพักแรมผู้ชรา

โดยแก้วเก้า พงษ์ไพบูลย์ คํานําโดย ชาติ กอบจิตติ และ บทกวีโดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

โดยรายได้จากการจําหน่ายหนังสือนี้จะมอบให้บ้านพักคนชรา และส่วนหนึ่งจะมอบให้แก่สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “นับเท้า นับทาง” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on December 23, 2014 at 9:52pm

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service