นิทรรศการ "ศิลปินแห่งชาติสัญจรสู่ประชาอาเซียน"

Event Details

นิทรรศการ "ศิลปินแห่งชาติสัญจรสู่ประชาอาเซียน"

Time: August 13, 2014 to August 14, 2014
Location: CMUartcenter Chiangmai
City/Town: Chiang Mai, Thailand
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Aug 4, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

โครงการศิลปนอาเซียนสัญจร : ศิลปนแหงชาติสัญจรสูประชาอาเซียน

คายวัฒนธรรมเยาวชน : “สืบสานงานศิลปถิ่นลานนา นามล้ําคานครพิงค”

ผูรับผิดชอบโครงการ

คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม

หลักการและเหตุผล

หออัครศิลปน เปนแหลงเรียนรูทางดานศิลปวัฒนธรรมและเปนสถานที่แสดงพระอัจฉริยภาพทางดาน

ศิลปะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในฐานะ “องคอัครศิลปน” และของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารี ในฐานะ “วิศิษฎศิลปน” รวมทั้งเปนสถานที่แสดงผลงานอันทรงคุณคาของศิลปนแหงชาติสาขา

ตางๆ อาทิ สาขาทัศนศิลป วรรณศิลป และศิลปะการแสดง ดังพระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ที่วา “ผลงานของศิลปนแหงชาติ เปนมรดกอันล้ําคาของชาติเปนเครื่องหมายแสดง

อารยธรรม อันสูงสงของชาติไทย ควรคาแกการภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ ผลงานของทานเหลานี้นับวัน

จะสูญ หายไปดวยสาเหตุตางๆ จึงจําเปนอยางเรงดวนที่จะตองศึกษาผลงานของทุกทานเหลานี้แลวจัด

ทําเนียบ เขาบัญชีอยางเปนระบบ เพื่อประโยชนในการศึกษาและรักษาไวเปนสมบัติของชาติโดยสวนรวม

ดังนั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชน รวมทั้งสงเสริมการอนุรักษ และสืบสานมรดกทาง

วัฒนธรรมของทองถิ่นโดยมุงเนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการมีสวนรวมของกลุมเด็กและเยาวชนในทองถิ่น สราง

จิตรสํานึกรักแผนดินไทย ภูมิใจถิ่นกําเนิด และสงเสริมการแสดงออกโดยเปดพื้นที่ทางวัฒนธรรม สอดคลอง ตาม

วัตถุประสงคของกรมสงเสริมวัฒนธรรม จึงเห็นควรรวมกับเครือขายทางดานศิลปะและวัฒนธรรม ทั่วประเทศและ

ในตางประเทศ อาทิศิลปนแหงสยาม สมาคม ชมรมทางดานศิลปะ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรม

จังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่ตอไป

๔.๑ เพื่อสงเสริมใหมีการสืบทอดความรูความสามารถของศิลปนแหงชาติในฐานะไดรับ การอุปถัมภ

จาก “อัครศิลปน” และอนุรักษศิลปะแขนงตางๆ ไวไมใหสูญหายและดํารงอยูคูกับชาติไทยตอไป

๔.๒ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและการมีสวนรวม และสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ครู

อาจารย และประชาชนทั่วไป รวมถึงหนวยงานภาครัฐ และเอกชนในระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาค ไดรูรักแผนดินไทย

ภูมิใจในถิ่นกําเนิด เรียนรูสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมจากศิลปนแหงชาติ เพื่อตอยอดภูมิปญญาทางดานศิลปะ โดย

การเปดพื้นที่ใหกลุมเปาหมายดังกลาวไดเรียนรูและสรางสรรคงานศิลปะ

๔.๓ เพื่อสืบสานสัมพันธในการจัดกิจกรรมรวมกับเครือขายของกรมสงเสริมวัฒนธรรมหออัคร

ศิลปน กับสถาบันการศึกษาตางๆ สมาคม ชมรม หนวยงานภาครัฐและเอกชน

๔.๕ เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร

- การแสดงผลงานของศิลปนแหงชาติ

- การเสวนา หัวขอ “ตัว ตน คนศิลป คือศิลปนแหงชาติ”

- แบงกลุมยอยคายวัฒนธรรมเยาวชนเขาเรียนศิลปะ จํานวน ๖ ฐาน เพื่อเรียนรูงานศิลปะกับศิลปน

แหงชาติ สาขาทัศนศิลป สาขาวรรณศิลป และสาขาศิลปะการแสดง ฐานศิลปะ ๑ เทคนิคจิตรกรรม สื่อผสม วัสดุ

องคประกอบ ฐานศิลปะ ๒ เทคนิคภาพพิมพ ฐานศิลปะ ๓ ประติมากรรม ๓ มิติ ฐานศิลปะ ๔ เทคนิคศิลปะผาน

เลนส ฐานศิลปะ ๕ สถาปตยกรรมศิลป ฐานศิลปะ ๖ การสรางงานวรรณศิลป ฐานศิลปะ ๗

ศิลปะการแสดง

ระยะเวลาดําเนินงาน และสถานที่

วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 – 15 สิงหาคม 2557

- สวนของการจัดแสดงผลงานศิลปกรรมแหงชาติ ณ หองแสดงผลงานชั้น 1 หอนิทรรศการ

ศิลปวัฒนธรรม วันที่ 1 – 14 สิงหาคม 2557

- สวนของกิจกรรม วันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2557

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ศิลปินแห่งชาติสัญจรสู่ประชาอาเซียน" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service