นิทรรศการ "ศิลปไทย โดยคณาจารย์ภาควิชาศิลปไทย"

Event Details

นิทรรศการ "ศิลปไทย โดยคณาจารย์ภาควิชาศิลปไทย"

Time: August 4, 2014 to August 30, 2014
Location: PSG Art Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.psgartgallery.su.a…
Phone: 02 221 0820
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jul 24, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการศิลปไทย โดยคณาจารย์ภาควิชาศิลปไทย

ภาควิชาศิลปไทยนั้นได้ก่อตั้งขึ้นในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อปี 2519 โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ มีจุดประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิต และสร้างทรัพยากรบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ ความคิด ความรัก ความเข้าใจ และมีจิตสำนึก เพื่อทำหน้าที่อนุรักษ์ สืบทอด และสร้างสรรค์งานศิลปไทยให้เกิดคุณค่าอันแสดงถึงปัญญา และจิตวิญญาณของชาติที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งต่อประเทศชาติให้แพร่หลายในหมู่ชาวไทยและประชาคมโลก
ภารกิจหลักของคณาจารย์นอกเหนือจากการเรียนการสอน ภาควิชาฯ ยังต้องจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแล้วนั้น สิ่งที่สำคัญยิ่งคือการพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เหล่าคณาจารย์ได้สร้างขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์งานศิลปะไทยแก่ลูกศิษย์และผู้สนใจ ทั้งในส่วนของรูปแบบ เนื้อหา เรื่องราว เทคนิค เพื่อแสวงหารูปแบบและแนวทางใหม่ของการแสดงออกให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน โดยยังสามารถแสดงออกถึงความรู้สึกและความเป็นเอกลักษณ์ อันมีลักษณะประจำชาติหรือลักษณะท้องถิ่นในจิตวิญญาณของความเป็นไทย
นิทรรศการครั้งนี้ ภาควิชาศิลปไทย ดำเนินโครงการขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ของคณาจารย์ภายในภาควิชาศิลปไทย ผลงานของศิลปินที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ ได้แก่ ผลงานศิลปไทยร่วมสมัย อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง
รองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร และคณาจารย์ของภาควิชาศิลปไทย จัดขึ้นเพื่อการศึกษาในเชิงสร้างสรรค์ด้านศิลปะไทยและเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะไทย และบูรณาการด้านศิลปะแก่สาธารณะชนต่อไป
นิทรรศการฯ เปิดให้ผู้สนใจได้เข้าชม ระหว่างวันที่ 4 – 30 สิงหาคม 2557 เวลา 10:00 - 18:00 น. เว้นวันอาทิตย์และวัดหยุดนักขัตฤกษ์ และกำหนดพิธีเปิดนิทรรศการ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 18.00 น. ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ศิลปไทย โดยคณาจารย์ภาควิชาศิลปไทย" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on July 24, 2014 at 1:35pm

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service