นิทรรศการงานศิลปะ "มโน"

Event Details

นิทรรศการงานศิลปะ "มโน"

Time: November 21, 2013 to December 23, 2013
Location: RMA Institute
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://rmainstitute.net
Phone: 02 663 0809
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Latest Activity: Dec 22, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


นิทรรศการงานศิลปะ "มโน"

21 พฤศจิกายน - 23 ธันวาคม 2556

โดย

บุญสิริ วรพจนธนพงศ์

กวิสรา วัชรพฤกษ์

มีรัชต รุจิณรงค์

ราม กาญจนะวณิชย์

สันเพชร พานิช


นิทรรศการศิลปะและภาพถ่ายโดย 5 ศิลปินรุ่นใหม่

นําเสนอผลงานภายใต้หัวข้อ "มโน” ตีความโดยใช้จินตนาการทางความคิด และรวมนิยามความหมายของคําว่า มโน มาจากคําว่า มโนภาพ หรือการจินตนาการของมนุษย์


สิ่งที่หลอหลอมความคิดของแต่ละคนนั้น เป็นเสมือนขุมพลังที่ลึกลับอยู่ลึกลงไปภายใต้จิตวิญญาณ สิ่งเหลานั้นเป็นมนต์เสน่ห์ ที่น่าเรียนรู้และน่าค้นหา จากจินตนาการที่ปราศจากขอบเขตและไรจุดสิ้นสุด


ศิลปินทั้ง 5 ได้นําความตางทางความคิด มาตีความหมาย วิจารณขอบเขตและมุมองของคําว่า มโน ในวาระและความสําคัญที่แตกต่างกันไป ผ่านชิ้นงานหลากหลายรูปแบบ ก่อใหเกิดจุดตางที่สามารถสัมผัสถึงมิติ ที่ต่างจากความเป็นจริง ไรซึ่งระยะทาง, ชองวาง และ เวลา

แต่สิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่คือ จินตนาการที่บ่งบอกถึงจิตวิญญาญที่แท้จริงของตัวศิลปิน

MANO Art and Photography Exhibition

21 November - 23 December 2013

by


BOONSIRI VORAPOJTANAPONG

KAWISARA VACHARAPRUCKS

MEERATCHATA RUJINARONG

RAM KANJANAVANIT

SANPETCH PANICH


Art and Photography Exhibition features the works of five young artists contemplate on the Thai vocabulary “มโน” (MANO) which translated into the meaning of imaginative thoughts.

Matters that preach one’s intellectual and imaginative thought play the role as a collective mystical force hidden deep down beneath one’s soul, becoming an appealing impulse towards intriguing knowledge from the realm of infinite imagination.

Five young artists have fabricated different ideologies to interpret and criticize the boundaries and perspective of the word “มโน” (MANO) in a diverse context through their respective mediums. Creating a difference that exposes the dimensions of reality, devoid of distance, space and time, leaving behind only the imagination that leads to the artist’s soul.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการงานศิลปะ "มโน" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service