นิทรรศการ "สภาวะที่ไร้ซึ่งการดำรงอยู่ได้ด้วยตัวมันเอง"

Event Details

นิทรรศการ "สภาวะที่ไร้ซึ่งการดำรงอยู่ได้ด้วยตัวมันเอง"

Time: March 29, 2013 to May 18, 2013
Location: The Art Center - Chula
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.car.chula.ac.th/art
Phone: 02 218 2965
Event Type: art, exhibition, sculpture
Latest Activity: Mar 15, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

สภาวะที่ไร้ซึ่งการดำรงอยู่ได้ด้วยตัวมันเอง

โดยคามิน เลิศชัยประเสริฐ


ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 29 มีนาคม 2556 – 18 พฤษภาคม 2556


พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดี 28 มีนาคม 2556 เวลา 18.00-20.00 น.


ชีวิตทุกชีวิตต่างเกื้อกูลกันและมีอิทธิพลต่อชีวิตรอบกาย ไม่มีชีวิตใดที่สามารถดำรงอยู่ได้โดยปราศจากชีวิตอื่น นี่คือที่มาของนิทรรศการ “สภาวะที่ไร้ซึ่งการดำรงอยู่ได้ด้วยตัวมันเอง” โดยคามิน เลิศชัยประเสริฐ ศิลปินผู้นิยามศิลปะว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ชีวิตและธรรมชาติ และเปิดใจรับกระบวนการต่างๆ ที่ไม่ใช่แค่การเขียนรูป สร้างประติมากรรม หรือศิลปะแขนงอื่นๆ ตามกรอบความคิดที่มีมาแต่เดิมว่าเป็นผลงานศิลปะ ทั้งนี้ ในนิทรรศการครั้งนี้ นอกจากคามินจะแสดงผลงานของตนเอง ที่ประกอบไปด้วยงานประติมากรรมประกอบเสียงรูปหัวกะโหลกขนาดใหญ่ที่ใช้ชื่อว่า “ก่อนเกิดหลังตาย” และภาพยนตร์สั้นที่ใช้ชื่อว่า “We are all the same” ศิลปินยังได้เปิดโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่เข้าร่วมแสดงงานเพื่อถ่ายทอดชีวิตอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อศิลปินเหล่านี้ โดยมุ่งหวังว่าศิลปะการใช้ชีวิตของปัจเจกชนที่ไม่ได้เป็นศิลปินจะสร้างแรงบันดาลใจต่อไปให้กับผู้ที่ได้มาชม


นิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 31st Century Museum of Contemporary Spirit


ถ้อยแถลงศิลปิน

นิทรรศการ สภาวะที่ไร้ซึ่งการดำรงอยู่ได้ด้วยตัวมันเอง นี้ ประกอบไปด้วยภาพยนตร์สั้นหลายเรื่อง ซึ่งข้าพเจ้าได้เชิญนักวัฒนธรรม-ศิลปินรุ่นใหม่รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเข้ามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และมีความสามารถในถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการทำภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน 10 นาที โดยไม่จำกัดเทคนิคในการถ่ายทำ เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องดิจิตอล หรือกล้องวิดีโอ ฯลฯ แต่ละท่านสามารถเลือกบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตของเขา เพื่อเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดเรื่องราวและวิถีชีวิต นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมทุกคนยังช่วยกันทำบทวีดิทัศน์สัมภาษณ์ประชาชนทั่วไปในต่างสาขาอาชีพเกี่ยวกับบุคคลและเหตุผลที่เป็นแรงบันดาลใจของเขาเหล่านั้น


เรื่องราวของคนธรรมดาเหล่านี้อาจทำให้เราได้รับแง่คิดหรือมุมมองใหม่ต่อคุณค่าบางอย่างที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของวิถีการดำเนินชีวิต สิ่งเหล่าก็อาจจะมีอยู่แล้วในวิถีชีวิตของเรา แต่เป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามไป เมื่อเราเข้าใจถึงสภาวะที่ไร้ซึ่งการดำรงอยู่ได้ด้วยตัวมันเอง ก็อาจทำให้เราตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตที่มีอยู่ในตัวเอง เช่นเดียวกับผู้อื่น รวมทั้งเชื่อมั่นว่าเราก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจและสามารถส่งผ่านพลังงานเชิงสร้างสรรค์ที่เกิดจากประสบการณ์ ความรู้ ความรัก ความเมตตา และสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม โดยเริ่มต้นจากการรับผิดชอบต่อหน้าที่และวิถีชีวิตของเราอย่างดีที่สุด กิจกรรมเล็กๆ เหล่านี้ของเราทุกคนจะกลายมาเป็นพลังเกื้อหนุนในการขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน


รายชื่อศิลปิน-นักวัฒนธรรมที่ร่วมแสดงงาน

เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์และครอบครัวโคตรภูเวียง ผลงาน “คนเต็มคน”

ณัฐพล วรรณาภรณ์ ผลงาน “Mo(m)tivation”

จิณณ์ เรืองเกรียงสิน, ธนวัต พัธนะประสาท และ ณัฐดนัย ชุติปภากร ผลงาน “The Contended Man”

นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์ ผลงาน “MEW”

สมพงษ์ ลีระศิริ ผลงาน “Participation Art 2013 Project: Living Together in Rider Community Project”

อภิภา นรภูมิพิภัชน์ และ วรรษมน ไตรยศักดา ผลงาน “คุณสุดาวดี นรภูมิพิภัชน์”

ธันยธรณ์ ตั้งทรงเจริญ, เชอรี่ พงศ์ประจักษ์กุล และ ธนกฤษณ์ ศรีสุวรรณ ผลงาน “Unique”

จักรพันธ์ ธนธีรานนท์ ผลงาน “ไอดอลของฉัน”

อานนท์ นงค์เยาว์, “นิรนาม”

สามารถ สุวรรณรัตน์ ผลงาน “Light and Sky”

ธีรมล บัวงาม, ผลงาน “กำแพงบ้าน”

สรวิศ วิภากุล, ปวเรศ ไพศาลเจริญวงศ์ และ พนิดา อ่อนสำอาง ผลงาน “SOS”

อานันท์ สิกขมาน, วิศิษฎ์ธร อนันต์สุขหิรัญ และ ปริวุฒิ เปี่ยมการุญวงษ์ ผลงาน “The Fisherman’s Friend”

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "สภาวะที่ไร้ซึ่งการดำรงอยู่ได้ด้วยตัวมันเอง" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service