นิทรรศการ “สายน้ำแห่งความเพียร”

Event Details

นิทรรศการ “สายน้ำแห่งความเพียร”

Time: November 29, 2012 to January 1, 2013
Location: Nitasrattanakosin
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.nitasrattanakosin.…
Phone: 02 621 0044
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Dec 2, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ ชุด “สายน้ำแห่งความเพียร”


อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์


ขอเชิญชม


นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์

ชุด “สายน้ำแห่งความเพียร”

ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ – ๑ มกราคม ๒๕๕๖


ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร


“น้ำ” เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพของมนุษย์ และเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกชีวิตบนโลก ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำรัสไว้ว่า “น้ำคือชีวิต” ดังนั้น ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ สำนักงานทรัพย์สินฯ จึงเห็นสมควรจัดนิทรรศการ “ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์” ชุด “สายน้ำแห่งความเพียร” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงงานอย่างหนักเพื่อปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งนิทรรศการชุดนี้ มุ่งหวังที่จะสะท้อนให้ผู้ชมได้ตระหนักถึง ความตั้งพระราชหฤทัยมุ่งมั่น ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ กอรปกับ ความรู้ ความสามารถ ความร่วมมือร่วมใจ ตลอดจนการฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการ รวมถึงต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานในการผลักดัน ขับเคลื่อน คิดค้น ทดลอง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า “แม้ทรงเป็นกษัตริย์ ก็มิได้ทรงงานด้ายความราบรื่น” ซึ่งพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงมีพระวิริยภาพที่ควรแก่การน้อมนำไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของเรา


• แนวคิดหลักของการจัดนิทรรศการ:

“การงานใด ยังไม่ถึงที่สุดด้วยความพยายาม การงานอันนั้นก็ไร้ผล” งานสำคัญของพระเจ้าอยู่หัว คือ การทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น “การจัดการน้ำ” เป็นตัวอย่างสำคัญที่ทำให้เห็นว่า แม้จะมีปัญหาและอุปสรรคมากมายเพียงใด พระองค์ก็ทรงมิได้ท้อถ้อย และพิสูจน์ว่า “ความเพียรพยายาม” นั้นสำคัญเพียงใด หากเราปราถนาที่จะทำการงานให้ประสบความสำเร็จ ก็ต้องประกอบด้วย “กำลังกายที่สมบูรณ์” “ปัญญาที่เฉียบแหลม” และที่สำคัญคือ “ความเพียรที่บริสุทธ์”


• องค์ประกอบของนิทรรศการ

นิทรรศการ ชุด “สายน้ำแห่งความเพียร” แบ่งเนื้อหาการจัดแสดงออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่

นิทรรศการส่วนที่ ๑ น้ำคือชีวิต

นิทรรศการส่วนที่ ๒ หลักการทรงงาน “แม้เป็นพระราชา ก็ยังต้องข้ามฝ่าอุปสรรคทั้งเล็กใหญ่”

นิทรรศการส่วนที่ ๓ กำลังกาย ปัญญา และความเพียร

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “สายน้ำแห่งความเพียร” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service