นิทรรศการ "ระยะ : ไทยไท"

Event Details

นิทรรศการ "ระยะ : ไทยไท"

Time: November 22, 2012 to February 3, 2013
Location: Bangkok Art & Culture Centre
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, performance
Latest Activity: Dec 25, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

โครงการนิทรรศการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนาศิลปะร่วมสมัยระหว่างศิลปินไทยและไต้หวัน

พิธีเปิดนิทรรศการ พฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2555 เวลา 17.00 น. Press Tour 15.00 น.


“ระยะ:ไทยไท” คือโครงการแลกเปลี่ยนศิลปะร่วมสมัย ริเริ่มโดยศิลปินไทยและไต้หวัน เป็นการเคลื่อนและร่วมมือกันระหว่างกลุ่ม OCAC (ไต้หวัน) และศิลปินคู่ jiandyin (ประเทศไทย) ผลงานของศิลปินที่สร้างสรรค์ขึ้นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศคือ ผลลัพท์ของการสื่อสารระหว่างกัน ที่ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะร่วมสมัย จัดแสดงในประเทศไทย ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยนำเสนอผลงานฯ จากศิลปินไต้หวัน 12 ท่าน และศิลปินไทย 10 ท่าน เข้าร่วมโครงการฯ จัดแสดงผลงานในนิทรรศการ และกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การสัมมนา การแสดงสด และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร หอศิลป์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และศูนย์ศิลปะร่วมสมัย OCAC Bangkok

โครงการแลกเปลี่ยนฯระหว่างศิลปินไทย/ไต้หวัน มุ่งเน้นประสบการณ์การเรียนรู้ข้ามเส้นแบ่งวัฒนธรรมทางศิลปะร่วมสมัย และความเป็นไปได้ในการทดแทนแนวคิดกระแสหลักจากมุมมองแบบตะวันตก บทบาทของศิลปะร่วมสมัยนำเราก้าวล่วงเข้าสู่พื้นที่แห่งภูมิรัฐศาสตร์ ลักษณะการแทรกซึมและสถานะของมันแยกตัวอย่างเป็นอิสระออกจากความจริง บทบาทของศิลปะร่วมสมัยจึงมีความยืดหยุ่น เหมาะสมต่อการเติมเต็มและชดเชยสถานการณ์ของการแยกตัวออกจากกันระหว่างภูมิภาคท่ามกลางวาทกรรมการต่อต้านโลกาภิวัฒน์ อำนวยให้เกิดกระบวนการทางสุนทรียภาพของท้องถิ่นในระดับภูมิภาค ขณะที่วัฒนธรรมหลายแห่งถูกลดทอนคุณค่ากลายเป็นสินค้าตีตราดังปรากฏในตลาดศิลปะ ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมและความพยายามให้เป็นหนึ่งเดียวของศิลปะด้วยระบบลดทอนเหลือเพียงรูปสัญลักษณ์และภาพนั้น ทำให้รายละเอียดมากมายสูญสลายและตกหล่นไประหว่างกระบวนการ ระยะ:ไทยไท จึงตั้งคำถามและพยายามผลักดันให้ประสบการณ์ทางสังคมและความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลเป็นสิ่งซึ่งไม่อาจลดทอนได้ โดยอาศัยกระบวนการสนทนาข้ามพรหมแดนและการลงพื้นที่ปฏิบัติการ เราจะทำอย่างไรให้สถานการณ์การสื่อสารทางศิลปะในระดับท้องถิ่น และการฟื้นฟูความหลากหลาย ความสลับซับซ้อนในกา
รปฏิบัติงานศิลปะ เป็นเฉกเช่นประสบการณ์เชิงการสื่อสารแลกเปลี่ยนระหว่างกัน


ตลอดปีที่ผ่านมาศิลปินคู่ jiandyin ร่วมกับ OCAC ได้ดำเนินการโครงการฯ ต่อเนื่องตามลำดับ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 jiandyin ผสานความร่วมมือให้กับ OCAC ในการเปิดศูนย์ศิลปะร่วมสมัย OCAC Bangkok ซึ่งเป็นการย้ายฐานปฏิบัติการ จากกรุงไทเปสู่กรุงเทพฯ เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกัน อีกทั้งเป็นศูนย์พำนักและปฏิบัติงานสำหรับศิลปินไต้หวัน (OCAC Bangkok artist in residency) ระยะเวลา 6 เดือน การสร้างพื้นที่ทางศิลปะในต่างประเทศเช่นนี้ ทำให้ OCAC ให้ความสำคัญกับประเด็นความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรม จึงได้เชื้อเชิญศิลปินไทย และไต้หวัน มาเข้าร่วมกิจกรรมการพูดคุยแลกเปลี่ยน จัดนิทรรศการ และการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางสู่จินตนาการถึงการสร้างแผนผังความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไต้หวันขึ้น ความร่วมมือระหว่างกันนี้จะนำไปสู่ตำแหน่ง และพื้นที่ในทางตรงกันข้ามของการจัดวางทางศิลปะในกระแสวาทกรรมทางศิลปะในปัจจุบัน

OCAC ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2544 ณ กรุงไทเปประเทศไต้หวัน เป็นพื้นที่ทางศิลปะที่ดำเนินการโดยกลุ่มศิลปิน อุทิศให้กับการจัดกิจกรรมทางศิลปะเชื่อมโยง (Arts Related) อาทิ การจัดการด้านภัณฑารักษ์ การสื่อสารแบบสหวิทยาการ และการเผยแพร่ศิลปะร่วมสมัย เป็นต้น โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะร่วมสมัย ระยะ:ไทยไท ครั้งนี้เป็นโครงการลำดับที่ 12 ในชุดการจัดการด้านภัณฑารักษ์ของ OCAC โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อการสะท้อนแนวคิดการต่อรองทางด้านศิลปะกับสาธารณะ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ระยะ : ไทยไท" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service