เทศกาล "ศิลปะนานาพันธุ์"

Event Details

เทศกาล "ศิลปะนานาพันธุ์"

Time: September 29, 2012 to October 14, 2012
Location: Pridiinstitute
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.pridiinstitute.com
Phone: 02 381 3860-1
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Oct 2, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ชมการแสดงนิทรรศการศิลปะ โครงการ Design Nation การแสดงละครเวที การแสดงดนตรี การอ่านบทกวี ฯลฯ

เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน จนถึง วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕


ชมผลงานของ : สุชาติ สวัสดิ์ศรี พิทักษ์ ปิยะพงษ์ สุรพล ปัญญาวชิระ สมชาย วัชระสมบัติ เลอพงษ์ พุฒิชาติ สุเทพ สังข์เพ็ชร โชคชัย ตักโพธิ์ สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย ปรีชา ราชวงศ์ สนาม จันทร์เกาะ ไมตรี หอมทอง รุ่งนภา ยืนยงวนานนท์ พิทักษ์ นิรภัย ไพฑูรย์ ดวงใจ วีรยุทธ โพธิ์ศรี สิทธิธรรม โรหิตะสุข ถนอมศักดิ์ ไชยคำ สมควร แหสกุล คมสันต์ พรประไพ จักรี หาญสุวรรณ เรืองศิลป์ ศรีพุทธิรัตน์ นโรดม เขม้นเขตวิทย์ ไกรสร ประเสริฐ สาธิต รักษาศรี อรรถวิท บุญวรรณ อาจินโจณาธาน อาจิณกิจ ธวัชชัย หอมทอง ชวิน ถวัลย์ภิยโย กมลทิพย์ โนนโพธิ์ รพินันท์ แช่มช้อย แม่จำปา แสนพรม สินีนาฏ เกษประไพ จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ ธีระวัฒน์ มุลวิไล อติภพ ภัทรเดชไพศาล ปราโมทย์ แสงศร นพพันธ์ บุญใหญ่ ธนพล วิรุฬหกุล เตชิต จิรวโรภาส ศรุต โกมลิทธิพงศ์ ชัยวัฒน์ คำดี ณัฐพล คุ้มเมธา ศุภวัฒน์ หงษา ธนวัฏ ปรีชาจารย์ ปรางแก้ว กลุ่มเขียนข้าว มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ชมรมอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มหัวใจเดียวกัน พระจันทร์เสี้ยวการละคร กลุ่มบีฟลอร์เธียเตอร์ กลุ่มเบบี้ไมม์ กลุ่มกุหลาบแดง ชุมทาง "เขียนด้วยแสง" ฯลฯ

Comment Wall

Comment

RSVP for เทศกาล "ศิลปะนานาพันธุ์" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service