นิทรรศการ "ขึ้นแท่น"

Event Details

นิทรรศการ "ขึ้นแท่น"

Time: August 8, 2012 to August 31, 2012
Location: CU.Museum
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: https://www.facebook.com/CU.M…
Phone: 02 218 3645,02 218 3634
Event Type: art, exhibition, print
Latest Activity: Aug 6, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

“นิทรรศการ” เป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีบทบาทและอิทธิพลมากในการกระตุ้นให้ผู้คนสนใจในวัตถุ และแนวความคิด ความอ่าน เป็นวิธีอันเกิดจากผลงานการรวบรวมสรรพสิ่งทั้งหลาย การคัดเลือก การจัดแสดงที่ดี ที่สามารถเข้าถึงผู้เข้าชมได้ อีกทั้งยังเป็นการศึกษาอย่างหนึ่งที่แสดงให้ผู้ชมได้เห็นของจริงประกอบการบรรยาย ทำให้ผู้ที่เข้ามาชมนิทรรศการนั้นได้จินตนาการถึงสิ่งที่ชมได้อย่างสมจริงและยังเป็นโอกาสของการแสดงออกทางความเห็น ความชื่นชมและการเรียนรู้บางอย่างเกินปกติวิสัยที่จะได้มีโอกาส ดังนั้นเสน่ห์ของนิทรรศการจึง อยู่ที่ความพิเศษ หรือโอกาสที่หายาก หรือหาชมได้เป็นบางครั้งบางคราว ทำให้ผู้ที่สนใจสะดวกต่อการศึกษา หาความรู้ที่หาได้ยากจากที่อื่นเช่นกัน

โครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานภาพพิมพ์สำหรับครูเกิดขึ้นจากการคิดริเริ่มร่วมกันระหว่างอาจารย์ และนิสิตในสาขาวิชาศิลปศึกษา ซึ่งในการศึกษาวิชา “ภาพพิมพ์สำหรับครู” นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ฝึกฝนทักษะ ประมวลความรู้กระบวนการทางศิลปะและสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคที่หลากหลายเป็นจำนวนมากตลอด 1 ภาคการศึกษา เช่น ภาพพิมพ์ลายฉลุ ภาพพิมพ์สีน้ำบนแผ่นอะคลีลิค ภาพพิมพ์แม่พิมพ์แกะไม้ ภาพพิมพ์สีน้ำมัน ฯลฯ เพื่อเป็นการเผยแพร่เทคนิควิธีการทำภาพพิมพ์และแสดงศักยภาพที่ผ่านการฝึกฝนและพัฒนาของนิสิตสาขาศิลปศึกษาชั้นปีที่ ๔ จึงได้คัดเลือกผลงานมาจัดแสดงออกสู่สายตาสาธารณชน

จากการจัดนิทรรศการในครั้งนี้เป็นการฝึกให้นิสิตผู้จัดโครงการมีทักษะในการจัดแสดงงาน ตลอดจนได้ชื่นชมผลงานและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และผู้จัดโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานภาพพิมพ์สำหรับครู “ขึ้นแท่น” จะก่อให้เกิดความความประทับใจ เป็นแรงบันดาลใจและช่วยกระตุ้นความสนใจในสิ่งแปลกใหม่แก่ผู้เข้าชม ซึ่งนำไปสู่การค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งวิทยาการอื่นๆ และการทดลองนำไปปฏิบัติต่อไป

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ขึ้นแท่น" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service