นิทรรศการ “สัญญาดอกไม้”

Event Details

นิทรรศการ “สัญญาดอกไม้”

Time: July 13, 2012 to July 28, 2012
Location: PSG art gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.psgartgallery.su.a…
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jul 5, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัย

“สัญญาดอกไม้”

โดย ธนาทิพย์ ทิพย์วารี และ อัญชนา นังคลา

ระหว่างวันที่ 13 – 28 กรกฎาคม 2555

10:00 – 18:00 ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ณ PSG art gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

พิธีเปิดนิทรรศการ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2555 เวลา 18:00 น.

ได้รับเกียรติจาก คุณโสภาวดี บุณยรักษ์

(กรรมการบริหาร Subhashok The Arts Centre) ประธานในพิธีฯ


“ดอกไม้” คือ สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งที่มีชีวิตและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นเดียวกันกับมนุษย์ ความสำคัญของดอกไม้ที่มีต่อมนุษย์ ในเชิงปัจจัยประดับทางวัตถุหรือเครื่องปรุงอาหารและยาเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างความลึกซึ้งผูกพันกับมนุษย์ทางใจด้วย ในการรับรู้ขณะชมดอกไม้, รับกลิ่นดอกไม้, สัมผัสกับดอกไม้และได้ค้นพบอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดจากภายในตนเอง ดอกไม้ จึงมีความสำคัญต่อแรงบันดาลใจ เพราะมนุษย์กับดอกไม้ต่างเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินั่นเอง “สัญญา” คือส่วนประกอบของชีวิตอย่างหนึ่งที่ทำงานอยู่ภายในจิตใจมนุษย์ด้วยกันอยู่ 5 ส่วน ที่เรียกว่า ขันธ์ 5 แบ่งเป็น 2 ส่วนหลักคือ รูปขันธ์ (ดอกไม้) และ นามขันธ์ ได้แก่ เวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญาณ ซึ่งเป็นสาระสำคัญนำพาชีวิตให้เป็นไปตามภาวะทางจิตใจต่าง ๆ เป็นทั้งความสุขหรือความทุกข์ ดังที่ได้กล่าวมา เรื่องของดอกไม้ธรรมชาติและสัญญา จึงเป็นภาวะหนึ่งภายในจิตใจของมนุษย์ และสานสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการดำเนินไปของวิถีตามธรรมชาตินั้น ได้เปิดเผยสัจจะความจริงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ด้วยความบริสุทธิ์เปิดเผยและเที่ยงตรง ซึ่งเป็นกระบน

การที่เราสัมผัสรับรู้ได้ถึงความงดงามความจริง แฝงไว้ด้วยปรัชญาการดำเนินชีวิตอยู่มากมาย สามารถกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกและความเข้าใจของมนุษย์ต่อการมีอยู่ของชีวิต

ความสำคัญในผลงานจิตรกรรมสร้างสรรค์ชุด “สัญญาดอกไม้” โดยศิลปินหญิงทั้งสองคน ธนาทิพย์ ทิพย์วารี และ อัญชนา นังคลา ด้วยภาษาภาพทางศิลปะผ่านสัญญาในจิตใจและนำไปสู่ภาวะทางปัญญาของแต่ละบุคคล ในดอกไม้นานาพรรณถือเป็นตัวแทนสากลอย่างหนึ่ง ซึ่งมีมากมายอยู่ทั่วโลก และแฝงไว้ด้วยปรัชญาสื่อความหมายเป็นประเด็นต่างๆ ของชีวิต มนุษย์คือสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่มีส่วนประกอบของชีวิตและจิตใจที่ทำงานสอดคล้องกันอย่างลึกซึ้งด้วยความละเอียดอ่อน ซึ่งในสัญญาข้อนี้ได้เกื้อกูลการดำเนินชีวิตของมนุษย์ คือการหมายรู้ หรือการรับรู้ และทำหน้าที่เชื่อมโยงสาระทางรูปต่างๆ เพื่อนำไปสู่การแปรค่าโดยขันธ์ขั้นต่อไป จนกระทั่งเข้าสู่ขั้นปัญญาญาณ ในนิทรรศการจัดแสดงผลงานของศิลปินทั้งสองท่าน ที่ได้ถ่ายทอดผลงานสร้างสรรค์ดอกไม้ใบแบบเฉพาะตน ด้วยงานเทคนิคสีน้ำมันจำนวนประมาณ 40 ชิ้น เพื่อให้ผู้สนใจเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “สัญญาดอกไม้” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service