นิทรรศการ "มรรคาแห่งชีวิต ก่อนอาทิตย์อัสดง"

Event Details

นิทรรศการ "มรรคาแห่งชีวิต ก่อนอาทิตย์อัสดง"

Time: July 7, 2012 to July 16, 2012
Location: Buddhadasa Indapanno Archives
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.bia.or.th
Phone: 02 936 2800
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Jun 6, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ขอเชิญชมภาพเขียนสีน้ำมันและอะคริลิคของอาจารย์สมภพ บุตราช ในนิทรรศการ "มรรคาแห่งชีวิต ก่อนอาทิตย์อัสดง"


เปิดนิทรรศการวันที่ ๗ กรกฎาคมนี้ ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)


ภาพทั้งยี่สิบภาพที่นำมาแสดงนี้ ภาพจำนวนสิบภาพเป็นภาพที่อาจารย์สมภพเขียนขึ้นมาใหม่เพื่อประกอบหนังสือ "ก่อนอาทิตย์อัสดง" โดยมีเนื้อหากล่าวถึงพุทธวิธีในการต้อนรับความตาย ส่วนภาพอีกสิบภาพเป็นภาพเขียนที่มีอยู่แล้วและได้นำไปประกอบหนังสือ "มรรคาแห่งชีวิต" ซึ่งกล่าวถึงการดำรงชีวิตที่ดีงามโดยอาศัยหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา


หนังสือทั้งสองเล่มเป็นผลงานเขียนร่วมของ "อาทิตย์ยามเช้า" และ "พระไพศาล วิสาโล" โดยมีภาพเขียนที่สวยงามของอาจารย์สมภพช่วยในการสื่อความหมายธรรม หนังสือทั้งสองเล่มจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ พรีมา พับบลิชชิงเมื่อปี 2548 โดยมีรูปแบบการเขียนที่น่าสนใจ คือ มีเนื้อหาแยกเป็นสองส่วนสลับบทกันไป โดยแต่เนื้อหาของแต่ละส่วนจะเสริมกันและกัน คือ "อาทิตย์ยามเช้า" จะเขียนเรื่องราวที่เกิดในสมัยพุทธกาล ส่วน "พระไพศาล วิสาโล" ซึ่งเป็นพระที่อุทิศตนให้กับสังคมในการเผยแผ่พุทธวิธีเพื่อให้มนุษย์ "อยู่เป็น" และ "ตายเป็น" จะเขียนแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้มนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างถูกต้องและเพื่อเตรียมใจพร้อมรับความตายด้วยใจสงบ


ในงานนี้นอกจากผู้เข้าชมจะได้ดื่มด่ำกับศิลปะผ่านภาพเขียนที่มีความหมายแล้ว ยัง

จะได้เรียนรู้ศิลปะที่สำคัญมากอย่างหนึ่งในการดำเนินชีวิต ได้แก่ ศิลปะในการพร้อมรับความตาย ซึ่งคนในสมัยก่อนเรียนรู้ศิลปะดังกล่าวจากวิถีชีวิต แต่คนสมัยใหม่กลับไม่ค่อยได้มีโอกาสเรียนรู้ศิลปะดังกล่าวเลย ไม่ว่าจากชีวิตประจำวันหรือจากสถาบันการศึกษา อย่างไรก็ตามภูมิปัญญาในเรื่องนี้ก็ยังมีอยู่มาก และไม่ยากที่เราทุกคนจะเรียนรู้เพื่อ "อยู่เป็น" และ "ตายเป็น"


อาจารย์สมภพ บุตราช เกิดเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๐ จบการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยศิลปากร (จิตรกรรม) เมื่อปี ๒๕๒๓ ปัจจุบันเป็นศิลปินอิสระที่มีผลงานที่น่าสนใจในรูปแบบหลากหลายและได้จัดแสดงผลงานทั้งที่เป็นงานแสดงร่วมและผลงานเดี่ยวอย่างต่อเนื่อง ทั้งในและนอกประเทศ อาจารย์สมภพมีผลงานที่สะท้อนวิถีความเป็นไทยหลากหลายรูปแบบ ทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชนบท ประเพณีไทย ซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนความเชื่อทางศาสนาทั้งพรามณ์และพุทธ ผลงานที่มีผู้กล่าวขานกันมากเมื่อต้นปีนี้ คือ ชุด"นางสงกรานต์" (http://www.ardelgallery.com/exhibition/232)


ในส่วนของพุทธศาสนา อาจารย์สมภพ บุตราชมีความสนใจศึกษาพุทธประวัติ เพื่อนำมาถ่ายทอดผ่านภาพวาดในงานหลายชิ้น ที่โดดเด่นคือผลงานภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยระหว่างปี 2529 - 2535 อาจารย์สมภพ ได้มีส่วนร่วมในการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถของวัดไทยในลอนดอน (The Buddhapadipa Temple) ซึ่งเป็นการนำพุทธประวัติและชาดกมาถ่ายทอด โดยภาพที่เขียนใหม่นี้จะเป็นภาพมีมิติมากกว่าภาพจิตรกรรมฝาผนังในสมัยโบราณซึ่งมักจะมีมิติเดียว คือ แบน แต่ภาพที่เขียนขึ้นใหม่จะมีความเป็นสองมิติ


นอกจากพุทธประวัติแล้ว อาจารย์สมภพ ยังสนใจหลักธรรมคำสอนของศาสนาโดยได้เคยบวชเรียนอยู่ระยะหนึ่ง สำหรับความตั้งใจในการแสดงผลงานในนิทรรศการ "มรรคาแห่งชีวิต ก่อนอาทิตย์อัสดง" ที่สวนโมกข์กรุงเทพนี้ นอกจากจะเพื่อระลึกวันละสังขารท่านอาจารย์พุทธทาสเมื่อ ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๖ แล้ว อาจารย์สมภพกล่าวว่าตนเองมุ่งหวังใช้ศิลปะเพื่อดึงดูดให้ผู้คนได้หันมาสนใจธรรมะ ทำให้คนอยากมาดู อยากมาศึกษา โดยในวันเปิดนิทรรศการ (๗ กรกฎาคม) นอกจากผู้ร่วมงานจะได้ชมภาพเขียนทั้งยี่สิบภาพแล้ว ยังจะได้มีโอกาสฟังการสนทนาธรรมประกอบภาพเขียน โดยมีผู้ร่วมรายการ คือ พระไพศาล วิสาโล, อรุโณทัย, อาจารย์สมภพ บุตราช และบัญชา พงษ์พานิช งานนี้ผู้ที่มาเข้าชมนอกจากจะได้ชมความงามของภาพเขียนทั้งยี่สิบภาพแล้ว ยังจะได้มีโอกาสเสริมสร้างความเข้าใจในหลักธรรมต่าง ๆ ให้ลึกซึ้งมากขึ้นด้วย ให้สมดังหนึ่งในสามปณิธานของท่านพุทธทาสที่ว่า “พยายามทำตนให้เข้าถึงหัวใจแห่งศาสนาของตน”

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "มรรคาแห่งชีวิต ก่อนอาทิตย์อัสดง" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

Creative Citizen NEWS

Loading… Loading feed

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service