มหกรรมลานโพธิ์ ตอน "งานวัดลอยฟ้า"

Event Details

มหกรรมลานโพธิ์ ตอน "งานวัดลอยฟ้า"

Time: May 17, 2012 to May 20, 2012
Location: Paragon Hall
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.artcore.co.th
Phone: 081 442 2169,081 583 5513
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: May 10, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

หลักคิด

ในวาระพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ถือเป็นวาระมหามงคลที่ชาวไทยซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมกันส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติและเผยแผ่พระธรรมที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และเผยแผ่สั่งสอนสืบมาจนประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก ภาคีองค์กรชาวพุทธจึงได้จังานภายใต้แนวคิดที่ชยสาโรภิกขุให้เป็นเทศกาลพุทธลีลา หมายถึงงานเทศกาลที่มีลีลาท่าทีอย่างชาวพุทธ ผู้ใฝ่รู้และตื่นตัวปฏิบัติเพื่อการบรรลุซึ่งความเบิกบาน สงบ เย็น และ เป็นประโยชน์


วัตถุประสงค์

๑.เพื่อฉลองปีพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ในลักษณะการส่งเสริมการศึกษาและปฏิบัติบูชา ที่ประกอบด้วย ทาน ศีล ภาวนา

๒.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในอภิมหามงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ ๘๐ ปี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

๓.ประสานภาคีเครือข่ายองค์กรชาวพุทธในประเทศไทย เข้าร่วมจัดกิจกรรมตามศักยภาพและกำลังสามารถ


กิจกรรมหลักในมหกรรมลานโพธิ์ ตอนงานวัดลอยฟ้า


แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน คือ การให้ความรู้ทางด้านหลักธรรม, กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติภาวนากิจกรรมส่งเสริมการบำเพ็ญทาน และส่งเสริมความสนใจ ใฝ่ศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนา

๑. ด้านหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา


นิทรรศการชุด พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร และ เราจะนำมาใช้ในชีวิตได้อย่างไร ?


หนังสือพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร


หนังสือสวดมนต์ ๙ คาถาปฐมโพธิกาล ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเมื่อ ๒๖๐๐ ปีที่แล้ว


หนังสือ ‘พุทธธรรม ฉบับ ปรับขยาย’ โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)


หนังสือ ‘ตามรอยพุทธธรรม’ แนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้สนใจศึกษาพระพุทธศาสนา

๒. ด้านส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติภาวนา (ปฏิบัติ ถือศีล เจริญสมาธิภาวนา)


การสวดมนต์สาธยายและภาวนา ๙ คาถาปฐมโพธิกาล


การแสดงธรรม นำภาวนา และ อภิปรายสนทนาธรรมโดยครูบาอาจารย์จากหลากหลายสำนัก อาทิ พระอาจารย์มานพ อุปสโม, พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล, พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ, พระอาจารย์มิตซุโอะ คเวสโก, พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีและพระมหาสมปอง ตาลปุตโต


การสอนเจริญสติภาวนา ด้วยรูปแบบต่าง ๆ จากสำนักสอนชั้นนำ ได้แก่ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย, คณะศิษย์หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ, มูลนิธิหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย, เครือข่ายชีวิตสิกขา และอื่น ๆ


การแนะนำหลักสูตร โครงการ สถานปฏิบัติธรรมทั่วประเทศไทย ของเครือข่ายองค์กรชาวพุทธ วัด สถานปฏิบัติธรรมต่าง ๆ

Comment Wall

Comment

RSVP for มหกรรมลานโพธิ์ ตอน "งานวัดลอยฟ้า" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service