นิทรรศการ “อัซซาลามูอาลัยกุมขอความสันติสุขจงเกิดแด่ท่าน"

Event Details

นิทรรศการ “อัซซาลามูอาลัยกุมขอความสันติสุขจงเกิดแด่ท่าน"

Time: March 13, 2012 to March 28, 2012
Location: Jamjuree Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://jamjureeartgallery.blo…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Mar 6, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ นิทรรศการศิลปะจิตรกรรมร่วมสมัยของวิถีไทยภาคใต้-มลายู

“อัซซาลามูอาลัยกุม” ขอความสันติสุขจงเกิดแด่ท่าน

ศิลปิน ปรัชญ์ พิมานแมน , อิมรอม ยูนุ ,อนีส นาคเสวี , ตอเฟต บูลา-ยามา

และ คีต์ตา อิสรั่น

ลักษณะงาน จิตรกรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม

ระยะเวลาที่จัดแสดง 14 – 28 มีนาคม 2555

พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555 เวลา 18.00 น.

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 3 - 4


แนวความคิด

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจิตรกรรมร่วมสมัยของวิถีไทยภาคใต้-มลายู โดยกลุ่มศิลปินชายแดนภาคใต้ ทั้ง 5 คน โดย ปรัชญ์ พิมานแมน , อิมรอม ยูนุ , อนีส นาคเสวี , ตอเฟต บูลา-ยามา และ คีต์ตา อิสรั่น กลุ่มศิษย์เก่านักศึกษารุ่น 4 จากรั้วคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขา ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยนำเสนอ ความเป็นอัตตลักษณ์และความเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น ในแนวทางการทำงานศิลปะอันเป็นที่ตั้ง การร่วมตัวกันของศิลปินมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามมาตั้งแต่กำเนิด

แรงบันดาลใจ อันเกิ

ดจากจิตใต้สำนึก เพื่อสะท้อนมุมมองผ่านผลงานศิลปะ ที่เป็นรูปลักษณ์แนวทางเฉพาะของตน การแสดงออกจากความคิด ความรู้สึก ความหมาย จากประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมรอบๆตัว ที่ศิลปินถ่ายทอดจิตนาการสู่การสร้างสรรค์ในผลงานนิทรรศการนี้ ให้ศิลปะเป็นสื่อกลางทางจิตใจ เพื่อถ่ายทอดคุณค่าและความงาม ในวิถีการดำเนินชีวิตของมุสลิม ทั้ง วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียบ ประเพณี ความเชื่อและความศรัทธาในศาสนา

เพื่อจัดแสดงผลงานนิทรรศกา

ร โดยมีชื่อนิทรรศการว่า “ อัซซาลามูอาลัยกุม ” ขอความสันติสุขจงเกิดแด่ท่าน จากจินตนาการสู่ความรู้สึก ผ่านผลงานศิลปะจิตรกรรมร่วมสมัยของวิถีไทยภาคใต้-มลายู ได้นำมาจัดแสดงขึ้น ณ หอศิลป์จามจุรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม ถึง วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น.โทรศัพท์ติดต่อได้ที่ 085-787-4341

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “อัซซาลามูอาลัยกุมขอความสันติสุขจงเกิดแด่ท่าน" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on March 6, 2012 at 9:58am

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service