นิทรรศการ “ศิลปะสร้างสรรค์จากการสันนิษฐานรูปลักษณ์โบราณสถาน”

Event Details

นิทรรศการ “ศิลปะสร้างสรรค์จากการสันนิษฐานรูปลักษณ์โบราณสถาน”

Time: January 6, 2012 to January 30, 2012
Location: PSG Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.psgartgallery.su.a…
Phone: 02 221 0820
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Jan 23, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

“ศิลปะสร้างสรรค์จากการสันนิษฐานรูปลักษณ์โบราณสถาน”

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สันติ เล็กสุขุม

ระหว่างวันที่ 6 – 30 มกราคม 2555 เวลา 10:00 – 18:00 น. (เว้นวันอาทิตย์)

ณ PSG Art Gallery หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ
ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2555 เชิญร่วมวงสนทนาศิลปะ และร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ
16:00 น. เชิญร่วมวงสนทนาศิลปะ

วงสนทนาศิลปะ ศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก

ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง

รองศาสตราจารย์พิษณุ ศุภนิมิตร

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สันติ เล็กสุขุม
18:00 น. พิธีเปิดนิทรรศการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด

 

ที่มาของโครงการ

ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2553 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สันติ เล็กสุขุม เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะทางโบราณคดีของไทยมากว่า 40 ปี ซึ่งท่านได้ทำการทบทวนข้อมูลจากซากโบราณสถานในอดีต เช่น สุโขทัย ศรีสัชชนาลัย และพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีการวิจัยจากหลักทางด้านประวัติศาสตร์ ทำให้ท่านจัดทำรูปแบบตามสันนิษฐานจนได้เป็นผลสำเร็จ พร้อมกับการจัดพิมพ์เป็นแผ่นป้าย เพื่อเผยแพร่รูปแบบตามสันนิษฐานไว้ และติดตั้งในแหล่งโบราณสถานดังกล่าว ซึ่งงบประมาณในการดำเนินงานภายใต้การสนับสนุนของกรมศิลปากร และ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ในเวลาต่อมา ท่านได้พัฒนารูปแบบภาพตามสันนิษฐานเหล่านั้นอีก ด้วยการจัดวางรูปทรง โดยใช้วิธีการเพิ่ม ลดลัน และตัดทอน ในทัศนะทางศิลปะของตนเอง เพื่อนำมาสู่แนวความคิด และรูปแบบการนำเสนอใหม่ ซึ่งในศิลปกรรมที่เกิดจากการผสมผสาน ระหว่างผลงานการวิจัยทางด้านประวัติศาสตร์และทัศนศิลป์ ที่มาควบคู่กับสำนึกของการอนุรักษ์โบราณสถานดังกล่าว เชื่อว่า จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อสังคมไทย สถาบันการศึกษา วงการศิลปะ และผู้ที่สนใจศิลปะ ในการเข้าใจอดีต พร้อมกับการพัฒนาศิลปะให้ก้าวย่างไปในอนาคต

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ศิลปะสร้างสรรค์จากการสันนิษฐานรูปลักษณ์โบราณสถาน” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service