นิทรรศการ "จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รางวัลพู่กันทอง"

Event Details

นิทรรศการ "จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รางวัลพู่กันทอง"

Time: November 7, 2011 to December 30, 2011
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Nov 26, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รางวัลพู่กันทอง

วัน :19 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2554
สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั้น 7 
พิธีเปิด – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชทานรางวัลและทรงเปิดนิทรรศการฯ ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2554 เวลา 9.00 น. 
จัดโดย - ธนาคารกสิกรไทย

นิทรรศการจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลและคัดเลือก จากผลการประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รางวัลพู่กันทอง จำนวน 94 ชิ้น จากทั้งหมด 292 ชิ้น ของศิลปิน 260 คน ทั่วประเทศที่เข้าร่วมประกวด เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554

ธนาคารกสิกรไทย ได้ประกาศผลการประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จากผลการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งมีมติให้ผลงานชื่อ “ความทรงจำที่ประทับใจ 2” ของนายนิวัฒน์ ชูทวน ได้รับรางวัลจิตรกรรมยอดเยี่ยม “พู่กันทอง” รับเงินรางวัล 1,000,000 บาท พร้อมรางวัลพู่กันทองคำ โดยผลงานดังกล่าวมีความโดดเด่นแสดงให้เห็นถึงความผาสุกของปวงประชาใต้ร่มพระบารมี สะท้อนให้เห็นถึงสังคมชนบทที่มีความเป็นอยู่เรียบง่าย นำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งก่อให้เกิดความรักและความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนทำให้คนในสังคมนั้น ๆ อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

สำหรับรางวัลที่ 1 ได้แก่ ผลงานชื่อ “หนึ่งลมหายใจ” ของนายชัยรัตน์ แสงทอง ได้รับเงินรางวัล 500,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ผลงานชื่อ “ใต้ร่มพระบารมี ปวงชนสามัคคีในวิถีพอเพียง” ของนายไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ และผลงานชื่อ “พี่น้องไทยในชายแดนใต้” ของนายศิริชัย พุ่มมาก ได้รับเงินรางวัลละ 300,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ ผลงานชื่อ “ปลูกฝังในสิ่งดี ตามวิถีพอเพียง” ของนายเทอดศักดิ์ พลซา ผลงานชื่อ “ทรงพระเจริญ” ของนายธนวัฒน์ สุริยะทองธรรม และผลงานชื่อ “เป็นห่วงพ่อ” ของนายศรชัย คงวุ่น ได้รับเงินรางวัลละ 200,000 บาท

ส่วนรางวัลพิเศษ จำนวน 10 รางวัล เงินรางวัลละ 100,000 บาท ได้แก่ ผลงานชื่อ “ข้ามผ่านมหานทีแห่งทุกข์” ของนายชัยวัฒน์ นาจาน ผลงานชื่อ “อัจฉริยภาพแห่งผืนป่า” ของนายชำนาญ ปรางสุข ผลงานชื่อ  “๘๔ พรรษา สักการะพระภูมินทร์ถิ่นไทย” ของนายพงศ์ศิริ คิดดี ผลงานชื่อ “แสงสว่างในความมืด แสงแห่งความอบอุ่นยาวนาน” ของนายพิชิต ไปแดน ผลงานชื่อ “พระราชกรณียกิจพ่อของแผ่นดิน” ของนางสาวยามีล๊ะ หะยี ผลงานชื่อ “แผ่นดินไทย” ของนางสาววริษฐา สงอักษร ผลงานชื่อ “หน้าบันแห่งพระราชา” ของนายศิวกร พุ่มทอง ผลงานชื่อ “พระสัตยาธิษฐาน” ของนายสราวุธ กันไพรี ผลงานชื่อ “ชีวิตผาสุกใต้ร่มพระบารมี” ของนายสุภชัย นาทีชัยชนะ และผลงานชื่อ “ความสง่าแห่งปัญญาด้วยพระบารมีปกเกล้า” ของนายอนุวัฒน์ ลัดดาวัลย์

สอบถามรายละเอียดได้ที่
ส่วนประชาสัมพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย 
โทร.0-2470-2653-8 หรือที่ www.kasikornbank.com

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รางวัลพู่กันทอง" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service