นิทรรศการ "13 ปีคลิตี้ ชีวิต สายน้ำ ความหวัง"

Event Details

นิทรรศการ "13 ปีคลิตี้ ชีวิต สายน้ำ ความหวัง"

Time: July 7, 2011 to July 17, 2011
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, movie, concert
Latest Activity: Jul 20, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

13 ปีคลิตี้ ชีวิต สายน้ำ ความหวัง

วัน​ :  7 – 17 กรกฎาคม 2554 
สถานที่​ : ชั้น 1
ผู้จัด : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิเพื่อนชนเผ่า มูลนิธิโลกสีเขียวโครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม ศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนา กลุ่มดินสอสี ร่วมกับ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเครือข่ายศิลปินและคณาจารย์ 13 สถาบันการศึกษาด้านศิลปะทั่วประเทศ ThaishortFilm กลุ่มละครเพื่อการเรียนรู้บางเพลย์ กลุ่มรักยิ้ม  ช่างภาพอิสระ -อภิลักษณ์ พวงแก้ว สิทธิชัย จิตตะทัต 

โครงการพัฒนาการสื่อสารสุขภาวะเพื่อชุมชนและสังคมที่เป็นธรรมของหมู่บ้านคลิตี้โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)เด็ก เยาวชน ชาวบ้านคลิตี้ล่าง และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

กำหนดการกิจกรรม

1. ผลงานศิลปะ นิทรรศการภาพถ่าย
นำเสนอผลงานสร้างสรรค์จากใจเด็กและเยาวชนคลิตี้ล่าง และ ศิลปินรับเชิญที่ร่วมกิจกรรมจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 7 – 17 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องโถง และ ห้องกระจก ชั้น 1

พิธีเปิดผลงานศิลปะ และ นิทรรศการภาพถ่าย  วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2554 เวลา 17.30 – 21.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1

17.30 น.     การแสดงดนตรีกะเหรี่ยงจากหมู่บ้านคลิตี้
17.50 น.     ฉายตัวอย่างหนังสั้น ผลงานเด็กและเยาวชนคลิตี้
18.00 น.     การแสดงละคร “ชีวิต สายน้ำ ความหวัง” โดย เด็กๆ คลิตี้
18.15 น.     กล่าวต้อนรับ โดย คุณลักขณา คุณาวิชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  กล่าวรายงาน โดย ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเปิดงาน โดย คุณสุลักษณ์ ศิวรักษ์ ประธานในพิธี
- เดินชมงาน สนทนากับเด็กและเยาวชนคลิตี้ เจ้าของผลงานศิลปะ ภาพถ่าย หนังสั้น ละคร / ทานอาหารว่าง 
19.00 น.     เสวนาเปิดงาน “ความหวังจากคลิตี้ - การสื่อสารสุขภาวะเพื่อชุมชนและความเป็นธรรมในสังคม” โดย  รศ.ศรีศักร วัลลิโภดม   เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ศ.อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม สสส. คุณณาตยา แวววีรคุปต์  ไทยพีบีเอส  ดำเนินรายการ
20.30 น.     อ่านบทกวี โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ / การแสดงดนตรี โดย สุรชัย จันทิมาธร
21.00 น.     จบพิธี

2.หนังสั้น ละครเวที ดนตรี และ การแสดงพื้นบ้าน   วันเสาร์ 9 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องเอนกประสงค์ชั้น 1

14.00 – 14.45 น.      ดนตรีและรำตง โดย คณะเยาวชนคลิตี้
14.45 – 15.00 น.      ละคร “ชีวิต สายน้ำ ความหวัง” โดย เด็กๆ คลิตี้
15.00 – 17.00 น.      เสวนา “เสียงเพรียกจากคลิตี้ : พื้นที่ศิลปะ พื้นที่ชีวิต พื้นที่ชุมชน บนหนทางสร้างเสียงให้คนไร้เสียง”ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์  นักวิชาการอิสระ   ดร.นฤมล อรุโณทัย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คุณสมชาย หอมลออ   กรรมการปฏิรูปกฏหมาย   คุณวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล  ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “พื้นที่ชีวิต”  ดำเนินรายการ  

17.00 – 18.00 น.      ฉายหนังสั้น
19.00 – 21.00 น.      คอนเสิร์ต “บทเพลงเพื่อคลิตี้” โดย สุรชัย จันทิมาธร พร้อมด้วยละคร “ชีวิต สายน้ำ ความหวัง” โดยเด็กๆ คลิตี้

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "13 ปีคลิตี้ ชีวิต สายน้ำ ความหวัง" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on July 20, 2011 at 11:40pm
วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2554 
ณ ห้องเอนกประสงค์ชั้น 1

14.00 – 14.45 น.      ดนตรีและรำตง โดย คณะเยาวชนคลิตี้
14.45 – 15.00 น.      ละคร “ชีวิต สายน้ำ ความหวัง” โดย เด็กๆ คลิตี้
15.00 – 17.00 น.       เสวนา “หยุด !  โศกนาฎกรรมเหมือง  : เรื่องเล่าจากชุมชนบนเส้นทางการพัฒนา”คุณเลิศศักดิ์  คำคงศักดิ์           ผู้ประสานงานเครือข่ายเหมืองแร่ ประเทศไทย คุณมะลิวรรณ  นาควิโรจน์  เลขาธิการเครือข่ายสิทธิผูป่วยเหมืองแม่เมาะ  คุณวัชราภรณ์  วัฒนขำ     มูลนิธิเลยเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน คุณสื่อกัญญา  ธีระชาติดำรง ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากเหมืองทองพิจิตร  คุณญาณพัฒน์  ไพรมีทรัพย์  ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากเหมืองสังกะสีแม่สอด   คุณกุลธิดา สามะพุทธิ    ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม  ดำเนินรายการ
17.00 – 18.00 น.      ฉายหนังสั้น
19.00 – 21.00 น.      คอนเสิร์ต “บทเพลงเพื่อคลิตี้” โดย สุรชัย จันทิมาธร  พร้อมด้วยละคร “ชีวิต สายน้ำ ความหวัง” โดยเด็กๆ คลิตี้

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2554 
ณ ห้องเอนกประสงค์ชั้น 1

16.00 – 16.45 น.      ดนตรีและรำตง โดย คณะเยาวชนคลิตี้
16.45 – 17.00 น.      ละคร “ชีวิต สายน้ำ ความหวัง” โดย เด็กๆ คลิตี้
17.00 – 19.00 น.       เสวนา “สื่อภาพยนตร์กับการทำหน้าที่เพื่อสังคม" คุณประวิทย์  แต่งอักษร นักวิจารณ์ภาพยนตร์  คุณภานุ  อารี         ผู้กำกับภาพยนตร์สารคดี Baby Arabia  คุณพิมพกา โตวีระ  ผู้ผลิตภาพยนตร์   คุณสัณห์ชัย โชติรสเศรณี   มูลนิธิหนังไทย ดำเนินรายการ
19.00 – 21.00 น.      ฉายหนังสั้น

วันเสาร์ 16  กรกฎาคม 2554 ณ ห้องเอนกประสงค์ชั้น 1

14.00 – 14.45 น.      ดนตรีและรำตง โดย คณะเยาวชนคลิตี้
14.45 – 15.00 น.      ละคร “ชีวิต สายน้ำ ความหวัง” โดย เด็กๆ คลิตี้
15.00 – 17.00 น.       บทกวีจาก จิระนันท์ พิตรปรีชา  เสวนา "จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถึงโรงแต่งแร่คลิตี้ จากชุมชนผู้ได้รับผลกระทบถึงผู้บริโภค"ดร.สิวินีย์ สวัสดิ์อารี  นักวิชาการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  คุณเพ็ญโฉม ตั้ง     ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ  ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์  เลขาธิการมูลนิธิโลกสีเขียว   ศ.สุริชัย หวันแก้ว  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาฯ  คุณวสันต์ เตชะวงศ์ธรรม     นักข่าวสิ่งแวดล้อม   ดำเนินรายการ
17.00 – 18.00 น.      ฉายหนังสั้น 
19.00 – 21.00 น.      คอนเสิร์ต “บทเพลงเพื่อคลิตี้” โดย สุรชัย จันทิมาธร  พร้อมด้วยละคร “ชีวิต สายน้ำ ความหวัง” โดยเด็กๆ คลิตี้

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service