นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติชุด "ศิลป์วิจิตรใต้ร่มโพธิ์ทอง"

Event Details

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติชุด "ศิลป์วิจิตรใต้ร่มโพธิ์ทอง"

Time: June 12, 2011 to July 13, 2011
Location: Nitasrattanakosin
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.nitasrattanakosin.…
Phone: 02 621 0044,02 226 5047-48
Event Type: art, exhibition, multimedia
Latest Activity: Jun 12, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

สำนักงานทรัพย์สินฯ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ร้อยนิทรรศน์ ยลรัตนโกสินทร์" ชุด "ศิลป์วิจิตรใต้ร่มโพธิ์ทอง" เปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่วันนี้ - 13 ก.ค. 54        สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ“ร้อยนิทรรศน์ ยลรัตนโกสินทร์" ชุด "ศิลป์วิจิตรใต้ร่มโพธิ์ทอง”หวังให้เยาวชนศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยจากพระราชพิธียิ่งใหญ่ผ่านงานประณีตศิลป์ชั้นสูงของแผ่นดิน บ่งบอกถึงอารยธรรม ความงดงาม ที่สืบทอดต่อมาอย่างยาวนาน ภายใต้ร่มโพธิ์ทองอันร่มเย็นโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศ ซึ่งยากที่ประเทศใดในโลกจะเสมอเหมือน พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย และชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านนิทรรศการครั้งนี้ ซึ่งเปิดให้เข้าชมฟรี !! ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน- 13 กรกฎาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 11.00 -20.00 น. ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง       นายสมบูรณ์ ชัยเดชสุริยะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กล่าวว่า นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ ร้อยนิทรรศน์ ยลรัตนโกสินทร์" ชุด "ศิลป์วิจิตรใต้ร่มโพธิ์ทอง” เป็นกิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียน ของนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ภายใต้การบริหารของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสครบรอบวันขึ้นครองราชย์ ซึ่งตรงกับวันที่ 9 มิถุนายนของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนของไทยเกี่ยวกับเรื่องราวและลำดับขั้นตอนในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นพระราชพิธีโบราณยิ่งใหญ่และประวัติศาสตร์ของชาติไทย อย่างละเอียดลึกซึ้ง ผ่านการนำเสนอในรูปแบบนิทรรศการมัลติมีเดีย 3 มิติประกอบด้วยภาพ เสียง และวัสดุจำลองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ

โดยภายในงาน แบ่งออกเป็นโซนนิทรรศการดังนี้
  โซนที่ 1 มิถุนานวกษัตริย์ : โซนเปิดเรื่อง ส่วนเปิดนิทรรศการเป็นการบอกเล่าเรื่องราว วันที่ 9 มิถุนายน 2483 ซึ่งเป็นวันเสด็จขึ้นครองราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรีของไทย เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่พระราชพิธียิ่งใหญ่ คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2493       โซนที่ 2 ฉลองฉัตร นพรัตน์แห่งแผ่นดิน : บอกเล่าถึงความสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นพระราชพิธีโบราณที่มีแต่ครั้งสมัยสุโขทัย โดยจัดแสดงถึงขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมการ และระหว่างพระราชพิธี ซึ่งเกิดขึ้นในวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2493 พร้อมแสดงงานประณีตศิลป์ชั้นสูงผ่านเครื่องสิริมงคลราชูปโภคที่เชิญถวายสมเด็จพระมหากษัตราธิราช ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งนอกจากสื่อถึงความเชื่อตามโบราณราชประเพณีแล้ว กระบวนช่างที่สรรสร้างนั้นล้วนงดงามวิจิตร แสดงถึงความเป็นชาติไทยที่มีอารยธรรมอันยาวนาน และความผูกพันอย่างลึกซึ้งระหว่างพระมหากษัตริย์และประชาชนชาวไทย       โดยโซนนี้ได้จัดแบ่งออกเป็น 3 ห้อง ได้แก่       ห้องที่ 1 การเตรียมการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นการแสดงถึงเหตุการณ์ เรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 4 พฤษภาคม 2493 ได้แก่ภาพเหตุการณ์การจารึกพระสุพรรณบัฎ ดวงพระบรมราชสมภพ พร้อมการบอกเล่าเรื่องราวเป็นลำดับ       ห้องที่ 2 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่ 4-5 พฤษภาคม จัดแสดง เครื่องตั้งพระแท่นมณฑลในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีพระพุทธรูปสำคัญประดิษฐานเป็นประธาน พร้อมเครื่องมงคลสิริราชกกุธภัณฑ์หมวดต่างๆ ได้แก่หมวดสิ่งสักการะ หมวดพระราชสิริ หมวดเครื่องพระมุรธาภิเษก หมวดเครื่องต้น หมวดพระแสง และหมวดเครื่องสูง โดยภายในนิทรรศการได้จัดแสดงพร้อมการบรรยายให้ความรู้อย่างละเอียดลึกซึ้ง       ห้องที่ 3 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่ 6-8 พฤษภาคม จัดแสดงเครื่องสูงในการเชิญแห่ในขบวนพยุหยาตรา พร้อมการบรรยายให้ความรู้ ได้แก่ ฉัตรชุมสาย หรือพระอภิรุมชุมสาย ฉัตร 7 ชั้น ฉัตร 5 ชั้น บังแซก จามร บังสูรย์ พัดโบก พระกลด เป็นต้น

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติชุด "ศิลป์วิจิตรใต้ร่มโพธิ์ทอง" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service