สัมมนาเชิงปฎิบัติการ “เบิกทาง SMEs ตีตลาดสีเขียว”

Event Details

สัมมนาเชิงปฎิบัติการ “เบิกทาง SMEs ตีตลาดสีเขียว”

Time: February 10, 2011 from 10:30am to 6pm
Location: Thailand Creative & Design Center (TCDC)
Street: 6th Fl. The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24
City/Town: Bangkok, Thailand
Event Type: seminar
Latest Activity: Feb 11, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Descriptionเวลา 24 กุมภาพันธ์ 2554 | 10:30-18:00
สถานที่ ห้องออดิทอเรียม, TCDC


โดย ทีมนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (XCEP) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (eXcellent Center for Eco Products: XCEP) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (National Metal and Materials Technology Center: MTEC) ร่วมกับห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ (Material ConneXion® Bangkok) และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center: TCDC) จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ในหัวข้อ “เบิกทาง SMEs ตีตลาดสีเขียว” เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในการดำเนินการจัดการและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การสัมมนาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ก่อนก้าวสู่ตลาดในยุคเศรษฐกิจสีเขียว โดยมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงสถานการณ์ปัจจุบันของตลาดสีเขียว และความสำคัญของการส่งเสริมตลาดสินค้าสีเขียว พร้อมระบบการจัดการในการก้าวสู่ตลาดสีเขียว ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ อีกทั้งยังมุ่งสร้างความเข้าใจในเรื่องฉลากสิ่งแวดล้อม (ฉลากเขียว) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถสื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด และที่สําคัญยังช่วยเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์และการบริการอีกด้วย


กำหนดการ
10.30 – 11.00 น. ลงทะเบียน พร้อมรับอาหารว่าง
11.00 – 11.45 น. Panel Discussion หัวข้อ “ความสำคัญของตลาดสินค้าสีเขียว (Go Green Market) และ Success Story จากผู้ประกอบการ SMEs รายแรกของการพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”
โดย ดร. กิตตินันท์ อันนานนท์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (XCEP)
คุณปฐม ชัยพฤกษทล นักวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (XCEP)
คุณกิตติภณ วงศ์สิริโสภณ ผู้บริหาร บ. ไบโอไบรท์ ประเทศไทย จำกัด
11.45 – 13.00 น. บรรยายหัวข้อ ““ระบบฉลากสิ่งแวดล้อมแบบ Self Declaration System”
• แนวทางการจัดทำรูปแบบข้อมูลเพื่อเผยแพร่สมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม
• ข้อควรระวังในการเผยแพร่สมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม
โดย คุณปฐม ชัยพฤกษทล นักวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (XCEP)
13.00 – 14.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
14.00 – 14.30 น. บรรยายหัวข้อ “ระบบฉลากสิ่งแวดล้อมแบบ Self Declaration System” (ต่อ)
• แนะนำเว็บไซด์และวิธีการเผยแพร่สมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมสู่สาธารณะ
โดย ดร. เปรมฤดี กาญจนปิยะ นักวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (XCEP)
14.30 – 16.00 น. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำข้อมูลลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Self Declaration System)
โดย ทีมวิทยากรจากศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (XCEP)
16.00 – 16.15 น. พักรับประทานอาหารว่างภายในห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ (Material ConneXion® Bangkok)
16.15 – 18.00 น. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำข้อมูลลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Self Declaration System) (ต่อ)
โดย ทีมวิทยากรจากศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (XCEP)

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สัมมนานี้จัดขึ้น ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร ต่อ 213, 214

Comment Wall

Comment

RSVP for สัมมนาเชิงปฎิบัติการ “เบิกทาง SMEs ตีตลาดสีเขียว” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service