งานสถาปนิก' 54 กับแนวคิด "เล็กๆ...เปลี่ยนโลก"

Event Details

งานสถาปนิก' 54 กับแนวคิด "เล็กๆ...เปลี่ยนโลก"

Time: February 8, 2011 to February 13, 2011
Location: Impact
Street: ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค
City/Town: เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
Website or Map: http://www.asa.or.th/?q=node/…
Phone: (02) 718 6684, (02) 718 6867, (085) 833 4547
Event Type: architecture, design
Latest Activity: Feb 11, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Descriptionสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานเพื่อเผยแพร่วิชาชีพสถาปัตยกรรมมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2529 โดยใช้ชื่องานว่า “ สถาปนิก ’29” และได้จัดเป็นประจำทุกปี (ยกเว้นปีพุทธศักราช 2533) จนถึงปัจจุบัน ได้จัดไปแล้ว 24 ครั้ง สำหรับปีพุทธศักราช 2554 นี้ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯปีพุทธศักราช 2553-2555 มีมติเห็นชอบในการจัดงานสถาปนิก ’54 ซึ่งเป็นครั้งที่ 25 ขึ้นในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึงวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

วัตถุประสงค์
1. เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมสาขาต่างๆ
2. เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจและความเข้าใจอันดีระหว่างสถาปนิก นิสิตนักศึกษา รวมทั้งมวลสมาชิกในวิชาชีพเดียวกันและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
3. เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ รวมทั้งการแสดงสินค้า วัสดุ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่งและบำรุงรักษาอาคารสถานที่
4. เผยแพร่ผลงานของสถาปนิก นิสิตนักศึกษา รวมทั้งผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี 2554
5. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างกับสถาปนิก วิศวกร มัณฑนากรและผู้เกี่ยวข้องในวิชาชีพ
6. จัดสัมมนาเชิงวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรมในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นของสถาปนิก ผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญในสาขางานที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดในการจัดงาน: เล็กๆ. . . เปลี่ยนโลก : BOTTOM UP

สภาพสังคมส่วนใหญ่ปัจจุบัน มีความคุ้นเคยกับแนวคิดแบบ Top Down ซึ่งหมายถึง การมองระบบ จากบนลงล่างทำให้เกิดผลลัพธ์ที่อาจไม่ตอบสนองต่อปัญหาอย่างแท้จริง
แนวคิดแบบ Bottom Up ซึ่งเป็น Theme หลักของงานสถาปนิก 2011 คือ มุมมองที่ให้ความสำคัญกับฐานขององค์ประกอบทั้งหมดที่จะเชื่อมโยงกันไปจนถึงส่วนบนสุด
แนวคิดนี้สะท้อนถึงจุดเริ่มต้นจากแนวคิดเล็กๆ ที่เมื่อกระทำแล้ว มีผลนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในวงกว้างได้ ซึ่งอาจเปรียบได้กับ การเติบโตของเมล็ดพันธุ์พืช ที่เริ่มต้นจากจุดที่เล็กที่สุด เติบโตขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีระบบซับซ้อนและสมบูรณ์แบบ
ตัวอย่าง
- การพัฒนาชุมชนเล็กๆ ที่เริ่มจากการทำความเข้าใจกับคนในชุมชนและให้คนในชุมชนมีส่วนรวมในกระบวนการพัฒนา ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดและสามารถพัฒนาเป็นรูปแบบและกระบวนการ ในการพัฒนาประเทศต่อไปได้
- แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีจุดเริ่มต้นจากองค์ประกอบหรือประเด็นเล็กๆที่น่าสนใจ แล้วนำแนวคิดมาพัฒนาจนเป็นรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่มีความสดใหม่ เช่น แนวคิดที่จะออกแบบอาคารที่มีแหล่งที่มาของวัสดุภายในรัศมี 5 กิโลเมตร
- แนวทางการประหยัดพลังงานที่เป็นประเด็นเล็กๆ แต่มีผลมากในทางปฏิบัติ เช่น ระบบการใช้น้ำหยดในการรดน้ำต้นไม้, แนวคิดที่ประหยัดพลังงานโดยเน้นคนมากกว่าอุปกรณ์หรือ Technology โดยการสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน เช่น การปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้, การตั้งอุณหภูมิ แอร์คอนดิชั่นให้พอประมาณ เป็นต้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.asa.or.th/?q=node/104562

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
248/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 (ซ.17) ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร.: (02) 319 6555
โทรสาร: (02) 319 6419
email: asaisaoffice@gmail.com

ศูนย์ประสานงานงานสถาปนิก’54
โทร.: (02) 718 6684, (02) 718 6867, (085) 833 4547
โทรสาร: (02) 718 6682
email: kdcgroups@yahoo.com


Comment Wall

Comment

RSVP for งานสถาปนิก' 54 กับแนวคิด "เล็กๆ...เปลี่ยนโลก" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (3)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service