นิทรรศการครั้งที่ 100 เฉลิมฉลองเชียงราย 750 ปี

Event Details

นิทรรศการครั้งที่ 100 เฉลิมฉลองเชียงราย 750 ปี

Time: January 7, 2012 to February 3, 2012
Location: 9 Art Gallery / Architect Studio
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.9artgallery.com
Phone: 053 719 110, 083 152 6021
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Jan 17, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการครั้งที่ 100 เฉลิมฉลองเชียงราย 750 ปี
โดย 29 ศิลปินเชียงราย


เชียงราย, จังหวัดเหนือสุดในประเทศไทย เมืองเก่าที่จะมีอายุครบ 750 ปี ในปี 2555 เชียงรายมีประวัติศาสตร์ผ่านยุคสมัยมายาวนาน เคยรุ่งเรือง เคยร้างลาผู้คน ผ่านเรื่องราวมากมายในรากเหง้าวัฒนธรรมที่มีสิ่งแวดล้อมเป็นฉากหลังของความสงบร่มเย็น มีหมอกหนาว มีข้าวปลาอาหารอันอุดม จากดินแดนอันไกลโพ้น 100 กว่าปีย้อนหลัง ประวัติศาสตร์เชียงรายได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง จากการเข้ามาของมิชชั่นนารีอเมริกาที่มาวางผังเมืองเชียงรายขึ้นมาใหม่ ตัดถนน สร้างอาคาร โบสถ์ โรงเรียน โรงพยาบาล พัฒนาต่อเนื่องมาจนถึงยุคปัจจุบัน โลกาภิวัตน์ ศิลปกรรมร่วมสมัย ศิลปกรรมร่วมสมัยของเชียงรายเริ่มต้นในช่วง 50-60 ปีนี้ พร้อมๆกับกรุงเทพฯและเมืองอื่นๆ จากการเดินทางไปศึกษาศิลปะของ อ.ดำรง วงษ์อุปราช (ศิลปินแห่งชาติปี 2542), อ.ถวัลย์ ดัชนี (ศิลปินแห่งชาติปี 2544) และจำรัส พรมมินทร์ ศิลปินพื้นบ้านผู้เปิดสตูดิโอทำงานศิลปะอิสระเป็นคนแรกของเชียงราย และเป็นคนแรกๆของประเทศไทย นับแต่นั้นเป็นต้นมา วงการศิลปกรรมร่วมสมัยของเชียงรายก็พัฒนาต่อเนื่องมามิขาด จนปัจจุบันมีศิลปินมากมายเกินกว่า 100 ชิวิต สืบสานวัฒนธรรมศิลปกรรมจากรุ่นไปสู่รุ่น หลากหลายแนวทาง และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับกันในวงกว้าง
ในวาระโอกาสที่เชียงรายจะมีอายุครบ 750 ปี ในปี 2555 นี้ 9 Art Gallery ที่จัดแสดงผลงานศิลปกรรมต่อเนื่องมา 10 กว่าปี และจะครบครั้งที่ 100 ในเดือนมกราคม 2555 นี้ 9 Art Gallery จึงมีความยินดีจัดแสดงผลงานศิลปกรรม 29 ศิลปินเชียงราย นำโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี, อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, อำนวย บัวงาม, จรูญ ไชยจิตต์, ฉลอง พินิจสุวรรณ, เชิด สันดุสิต, นริศ รัตนวิมล, สมพล ยารังสี, สมลักษณ์ ปันติบุญ, เรวัตร ดีแก้ว, สมพงษ์ สารทรัพย์, ปรีชา ราชวงศ์, พรมมา อินยาศรี, พานทอง แสนจันทร์, นิตยา ตามวงค์, ทรงเดช ทิพย์ทอง, อภิรักษ์ ปันมูลศิลป์, เสงี่ยม ยารังสี, สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์, สุวัจน์ หอมนาน, ชาตะ ใหม่วงค์, ธีรยุทธ สืบทิม, อรพิณ สืบทิม, อังกฤษ อัจฉริยโสภณ, ศุภรัตน์ ราชรินทร์, พิสิษฐ์ ไชยล้อม, กำพล มะโนใจ, สมบูรณ์ สูงขาว, ชัยวิชิต สิทธิวงค์ เพื่อเฉลิมฉลองเมืองเชียงรายมีอายุครบ 750 ปี


ระหว่างวันที่ 7 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2555 ทุกวันเว้นวันจันทร์ เวลา 10.00 น.-20.00 น.


ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร. 053-719110, 083-152-6021

โทรสาร 053-744168

Email:artgallery9@hotmail.com, www.9artgallery.com

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการครั้งที่ 100 เฉลิมฉลองเชียงราย 750 ปี to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service